» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Sesja w dniu 28 kwietnia 2020 rokuData: 28 kwietnia 2020 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2019 (druk nr 17/2020).
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (druk nr 18/2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok (druk nr 26/2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 24/2020).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 (druk nr 25/2020).
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 16/2020).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 (druk nr 13/2020).
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 (druk nr 14/2020).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (druk nr 19/2020).
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 21/2020).
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 22/2020).
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 23/2020).
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 255

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-04-21
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK