» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2018

Wystąpienie pokontrolne - Wydział EdukacjiSymbol: KNT.1712.4.2018

Tarnowskie Góry, dnia 31 października 2018 roku

KNT.1712.4.2018

Pani
Elżbieta Susek
Naczelnik Wydziału Edukacji


     Na podstawie §26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w temacie: „Prawidłowość realizacji zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie:
‒    przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów, prowadzenia spraw w zakresie powierzania stanowisk kierowniczych oraz odwoływania ze stanowisk kierowniczych w oświatowych jednostkach organizacyjnych,
‒    prowadzenia wszelkich spraw kadrowych dla kadry kierowniczej w tym prowadzenia teczek akt osobowych,
‒    prowadzenia spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych”,
przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
        W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 17.09.2018 roku do 28.09.2018 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1)    nie powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, co jest niezgodne z art.63 ust.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
2)    odwołanie (…) ze stanowiska dyrektora (…) z mocą wsteczną po upływie okresu wypowiedzenia, co jest niezgodne z art.66 ust.1 pkt 1 lit a ustawy Prawo oświatowe oraz nie zapewnienie w sierpniu 2018 roku obsady na stanowisku dyrektora szkoły, a tym samym ciągłości funkcjonowania placówki w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych;
3)    wydanie opinii w sprawie powierzenia (…) stanowiska wicedyrektora (…) na okres od (…) roku do (…) roku na podstawie nierzetelnej oceny dokumentacji nie potwierdzającej spełnianie przez nią warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, określonych w §8 ust.1 pkt.3 w związku z §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597);
4)    nie włączenie do akt osobowych dokumentów określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 894) tj.:
a)    (…), dokumentu potwierdzającego ukończenie przez nią studiów wyższych lub studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, co jest niezgodne z §6 ust.2 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia,
b)    (…), wniosku o urlop bezpłatny udzielony jej w dniu (…) roku oraz dokumentów związanych z korzystaniem przez nią z urlopu bezpłatnego w dniu (…) roku, co jest niezgodne z §6 ust.2 pkt 2 lit. hb ww. rozporządzenia,
c)    (…), wniosku o urlop bezpłatny udzielony mu w dniach od (…) do (…) roku, co jest niezgodne z §6 ust. 2 pkt 2 lit. hb ww. rozporządzenia,
d)    (…), dokumentów związanych z korzystaniem przez niego z urlopu bezpłatnego w dniu (…) roku, co jest niezgodne z §6 ust.2 pkt 2 lit. hb ww. rozporządzenia,
e)    (…), kopii okolicznościowego dyplomu potwierdzającego przyznanie nagrody Starosty w (…) roku, co jest niezgodne z §6 ust.2 pkt 2 lit. g ww. rozporządzenia oraz §15 ust.13 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski,
f)    (…), kart oceny pracy aktualnych w trakcie realizacji ostatniej procedury konkursowej na stanowisko dyrektora, co jest niezgodne  odpowiednio z  § 5 ust.3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1538) i §6 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035 z późn. zm.);
5)    brak aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (…), co jest niezgodne z §14 ust.2 pkt 1 i §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.);
6)    sporządzenie umowy o pracę zawartej z (…) w dniu (…) roku niezgodnie z art.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) i art.39 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
7)    brak pisemnego poinformowania (…) o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego im od dnia 01.01.2018 roku, co jest niezgodne z art.29 §32 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);
8)    ustalenie od dnia 01.09.2018 roku dodatku funkcyjnego dla (…) w zawyżonej wysokości niezgodnej z §8 ust.2 i 3 Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 5457);
9)    sporządzenie świadectw pracy niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1289) tj.:
a)    nie ujęcie w świadectwie pracy sporządzonym w dniu (…) roku dla (…) okresu urlopu wychowawczego, co jest niezgodne z § 2 ust.1 pkt 10 ww. rozporządzenia,
b)    nie zamieszczenie w świadectwie pracy sporządzonym w dniu (…) roku dla (…) liczby dni za które zgodnie z art.92 Kodeksu pracy otrzymała ona wynagrodzenie w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy, co jest niezgodne z §2 ust.1 pkt 13 ww. rozporządzenia,
c)    wskazanie w świadectwie pracy sporządzonym w dniu (…) roku dla (…) dat okresu urlopu na poratowanie zdrowia niezgodnego z faktyczną datą tego urlopu wynikającą z dokumentacji zawartej w jej aktach osobowych;
10)    brak działania w zakresie wniosku (…) o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w roku szkolnym (…) w (…), co stanowi nieprawidłową realizację art.222 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 z późn. zm.);
11)    ustalenie planów urlopów wypoczynkowych (…) na 2018 rok obejmujących część urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art.1672 Kodeksu pracy, co jest niezgodne z art.163 §1 Kodeksu pracy;
12)    nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy dyrektorów poprzez:
a)    brak zaewidencjonowania w karcie ewidencji czasu pracy (…) urlopu wypoczynkowego udzielonego mu w dniach od (…) do (…) oraz od (…) do (…), a tym samym wskazaniu w ewidencji czasu pracy niezgodnej ze stanem faktycznym liczby dni urlopu wypoczynkowego pozostającego do wykorzystania,
b)    brak zaewidencjonowania w karcie ewidencji czasu pracy (…) urlopu wypoczynkowego udzielonego mu w dniu (…) roku, a tym samym wskazaniu w ewidencji czasu pracy niezgodnej ze stanem faktycznym liczby dni urlopu wypoczynkowego pozostającego do wykorzystania,
c)    błędne wyliczenie i zaplanowanie o jeden dzień więcej liczby dni urlopu niewykorzystanego w 2017 roku przez (…),
d)    błędne wskazanie w ewidencji czasu pracy (…) ilości dni urlopu wypoczynkowego pozostającego do wykorzystania z uwagi na błędne wyliczenie liczby dni udzielonego mu urlopu wypoczynkowego w okresie od (…) do (…);
13)    brak dokumentacji związanej z poinformowaniem pracodawcy o korzystaniu w dniu (…) przez (…) ze zwolnienia od pracy, co jest niezgodne z art.188 Kodeksu pracy;
14)    brak dokumentacji związanej z udzieleniem w dniu (…) roku (…) zwolnienia od pracy, co jest niezgodne z §15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1632);
15)    brak ewidencjonowania nieobecności w pracy z tytułu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby w karcie ewidencji czasu pracy, co jest niezgodne z §8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
16)    ustalanie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (…) niezgodnie z §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. nr 128, poz. 1418).
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli KNT.1712.4.2018, wnoszę o:
1)    prawidłowe przeprowadzenie procedury konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), w tym przedstawienie Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego w terminie do 13 listopada 2018 roku propozycji rozwiązania kwestii realizacji konkursu ogłoszonego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr 305/1324/2018 z dnia 25.06.2018 roku;
2)    podjęcie działań mających na celu usankcjonowanie realizacji w sierpniu 2018 roku kompetencji organizacyjnych i finansowych dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej – Cure w Tarnowskich Górach, w tym przedstawienie Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego w terminie do 13 listopada 2018 roku propozycji rozwiązania ww. kwestii;
3)    niezwłoczne wystąpienie do dyrektora (…) o zapewnienie udokumentowania spełnienia przez (…) warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku wicedyrektora;
4)    niezwłoczne pozyskanie i przekazanie do Biura Kadr Starostwa Powiatowego dokumentów celem włączenia ich do akt osobowych dyrektorów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 894) tj.:
a)    (…), dokumentu potwierdzającego ukończenie przez nią studiów wyższych lub studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zgodnie z §6 ust.2 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia,
b)     (…), dokumentów związanych z korzystaniem przez nich z urlopu bezpłatnego, zgodnie z §6 ust. 2 pkt 2 lit. hb ww. rozporządzenia,
c)     (…), kopii okolicznościowego dyplomu potwierdzającego przyznanie nagrody Starosty w (…) roku, zgodnie z §6 ust.2 pkt 2 lit. g ww. rozporządzenia oraz §15 ust.13 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski,
d)     (…), kart oceny pracy aktualnych w trakcie realizacji ostatniej procedury konkursowej na stanowisko dyrektora, zgodnie z §9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133);
5)    niezwłoczne pozyskanie i przekazanie do Biura Kadr dokumentów potwierdzających odbycie przez (…) aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z §2 ust.1, §14 ust.2 pkt 1 i §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.);
6)    podjęcie działań mających na celu ustalenie i prawidłowe ukształtowanie stosunku pracy (…), zgodnie z art.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 967 z późn. zm.) i art.39 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w tym przedstawienie Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego, w terminie do 13 listopada 2018 roku propozycji rozwiązania ww. kwestii;
7)    niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przygotowanie procedury zmiany wysokości kwoty dodatku funkcyjnego dla (…) celem wypłacania tego dodatku od dnia 01 grudnia 2018 roku w prawidłowej wysokości, oraz przekazanie informacji w tej sprawie do Biura Kadr, zgodnie z §8 ust.2 i 3 Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 5457);
8)    niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skorygowanie świadectw pracy wystawionych dla (…) w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem faktycznym i przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1289);
9)    niezwłoczne pozyskanie dokumentu świadczącego o faktycznym rozwiązaniu stosunku pracy przez (…) w (…) w roku szkolnym (…) oraz przekazanie w tym zakresie pisemnej informacji do Biura Kadr, celem prawidłowej realizacji art.222 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
      Na podstawie §26 ust.6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządzili:
Ewa Lukosz – Naczelnik Wydziału Kontroli,
Andrzej Dembończyk – inspektor w Wydziale Kontroli.

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2018-10-31

Data wprowadzenia: 2018-11-02

Wyświetleń: 566

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2018-11-02

« POWRÓT

WYDRUK