» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2016

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnościSymbol: AKN.1712.2.2016

Tarnowskie Góry, dnia 10 stycznia 2017 roku


AKN.1712.2.2016

Pani
Małgorzata Balczarek – Borecka
Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


       Na podstawie § 31 zarządzenia nr 48/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość obsługi kadrowej i finansowej składów orzekających”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią komórce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.    braku kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie przez członków składów orzekających pana Aleksandra Latałę, panią Danutę Elwart, pana Klaudiusza Ogana i panią Monikę Kłosińską –Tomera wymogów kwalifikacyjnych określonych w §21 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1110), a także braku zaświadczenia uprawniającego pana Aleksandra Latałę do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, określonego w §23 ww. rozporządzenia;
2.    skierowaniu pani Aleksandry Korzeczek, odwołanej z funkcji pedagoga Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zarządzeniem nr 25/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06 maja 2014 roku, na szkolenie o którym mowa w § 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, co jest niezgodne z § 22 tegoż rozporządzenia;
3.    przygotowaniu i zawarciu z panią Aleksandrą Korzeczek, odwołaną z funkcji pedagoga Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zarządzeniem nr 25/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06 maja 2014 roku w dniu 28.11.2014 roku, umowy zlecenie w przedmiocie udziału w posiedzeniach składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w charakterze pedagoga oraz jej aneksowaniu, co niezgodne jest z §18 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
4.    wyznaczaniu pani Aleksandry Korzeczek, odwołanej z funkcji pedagoga Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zarządzeniem nr 25/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06 maja 2014 roku w dniu 28.11.2014 roku, do składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 22.01.2015 roku do 04.10.2016, co jest niezgodne z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
5.    sporządzeniu umów oraz aneksów do umów z członkami składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz protokolantami aktualnych na dzień 16.11.2016 roku, niezgodnie z przepisami zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień oraz wprowadzenia wzoru umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski i aneksów do umów i porozumień oraz zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski tj.:
−    braku na 13 umowach, aneksach nr 1 do 21 umów, aneksach nr 2 do 19 umów a także aneksach nr 3 do 4 umów podpisu osoby sporządzającej wraz z datą i pieczęcią imienną na ostatniej stronie umowy i aneksu, co jest niezgodne odpowiednio z § 2 ust.5 pkt 1 ww. zarządzeń,
−    braku na 9 umowach daty złożenia podpisu przez osobę je sporządzającą, co jest niezgodne odpowiednio z § 2 ust.5 pkt 1 ww. zarządzeń,
−    braku parafowania stron wszystkich zawartych umów przez osobę je sporządzającą, co jest niezgodne odpowiednio z § 2 ust.5 pkt 1 ww. zarządzeń,
−    braku na wszystkich umowach, aneksach nr 1 do 21 umów, aneksach nr 2 do 19 umów i aneksach nr 3 do 4 umów daty złożenia podpisu przez Naczelnika wydziału merytorycznego, co jest niezgodne odpowiednio z § 2 ust.5 pkt 2 i 6 ww. zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku oraz § 2 ust.5 pkt 2 i 7 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    braku parafowania stron 19 umów przez Naczelnika wydziału merytorycznego, co jest niezgodne odpowiednio z § 2 ust.5 pkt 2 i 6 ww. zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku oraz § 2 ust.5 pkt 2 i 7 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    braku numeracji stron we wszystkich umowach, co niezgodne jest odpowiednio z § 9 ust.2 pkt 6 ww. zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku oraz § 8 ust.2 pkt 6 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    braku wskazania we wszystkich umowach, aneksach nr 1 do 21 umów, aneksach nr 2 do 19 umów i aneksach nr 3 do 4 umów, podstawy prawnej ich zawarcia, co niezgodne jest odpowiednio ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 oraz wzorem aneksu do umowy określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku oraz ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    braku w dokumentacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności projektu umowy zawartej z panem Aleksandrem Latałą oraz aneksu nr 2 do umowy zawartej panią Izabelą Matysiakiewicz, co jest niezgodne z § 2 ust. 7 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    niezgodności oryginału aneksu nr 2 zawartego z panią Katarzyną Jany z treścią zaakceptowanego projektu tego aneksu, co niegodne jest z § 3 ust.1 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    błędnym stosowaniu nazewnictwa stron umowy w 11 umowach, aneksach nr 1 do 6 umów, aneksach nr 2 do 4 umów, co niezgodne jest odpowiednio ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 oraz wzorem aneksu do umowy określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku oraz ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    wskazaniu w aneksie nr 1 do umowy zawartej z panią Danutą Elwart nieprawidłowej nazwy zmienianej umowy, co niezgodne jest odpowiednio ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 oraz wzorem aneksu do umowy określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2012 roku oraz ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    wpisaniu w aneksie nr 2 do umowy zawartej z panem Dominikiem Rucz oraz w aneksie nr 3 do umowy zawartej z panią Moniką Wosz błędnej daty zawarcia, co niezgodne jest z §4 ust.2 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku,
−    braku na aneksie nr 1 do umowy zawartej z panią Aleksandrą Korzeczek podpisu radcy prawnego, co jest niezgodne z §3 ust.2 ww. zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku;
6.    wskazaniu w 1 umowie, aneksach nr 1 do 3 umów, aneksach nr 2 do 19 umów i aneksach nr 3 do 4 umów nieprawidłowego numeru uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego upoważniającej Naczelnika wydziału merytorycznego do ich podpisania w charakterze osoby reprezentującej Powiat Tarnogórski;
7.    wpisywaniu w umowach i aneksach do umów o świadczenie usług zawartych z Indywidualną Praktyką Lekarską Katarzyna Jany, Specjalistyczną Praktyką Lekarską Lidia Kapustecka – Wrocławska, Gabinetem Okulistyczno - Optycznym „OCULUS” Specjalistyczna Praktyka Lekarska Klaudiusz Ogan, adresu zamieszkania członka składu orzekającego, niezgodnie z danymi wynikającymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
8.    wpisywaniu w umowach i aneksach do umów o świadczenie usług zawartych z Gabinetem Okulistyczno - Optycznym „OCULUS” Specjalistyczną Praktyką Lekarską Klaudiusz Ogan, Specjalistyczną Praktyką Lekarską Kornelia Szendzielorz – Honisz i Specjalistyczną Praktyką Lekarską Beata Nowodworska, błędnej nazwy firmy przedsiębiorcy, niezgodnej z danymi wynikającymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
9.    wpisaniu w umowie i w aneksach do umowy zawartej ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską Kornelia Szendzielorz – Honisz nieprawidłowego numeru NIP przedsiębiorcy, niezgodnej z danymi wynikającymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
10.    poprawieniu w tytule aneksu nr 1 do umowy zlecenie zawartej z panią Ewą Dubik błędu w numerze zmienianej umowy niezgodnie z § 8 umowy oraz art.78 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.);
11.    sporządzeniu 2 umów zlecenia, aneksów nr 1 do 15 umów zlecenia, aneksów nr 2 do 15 umów zlecenia i aneksów nr 3 do 4 umów zlecenia, w dwóch egzemplarzach, co niezgodne jest z przepisami rozdziału IV pkt 2.5 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku);
12.    sporządzeniu aneksu nr 3 do umowy zawartej z panią Danutą Elwart w dwóch wersjach wskazujących po stronie Powiatu Tarnogórskiego dwie różne osoby go reprezentujące, co niezgodne jest z procedurą opiniowania, podpisywania i rejestracji umów określoną w zarządzeniu nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski oraz zaburza ład prawny funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach;
13.    wskazaniu w aneksie nr 3 do umowy zawartej z panią Danutą Elwart jako osoby reprezentującej Powiat Tarnogórski pana Andrzeja Elwarta - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, co narusza art. 30 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902);
14.    przekazaniu aneksu nr 2 zawartego w dniu 20.10.2015 roku do umowy zawartej z panią Danutą Stroba do Wydziału Administracji i Zarządzania celem umieszczenia go w rejestrze umów Starostwa w dniu 02.09.2016 roku, co niezgodne jest z §5 ust.1 zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach;
15.    wskazaniu nieprawidłowego numeru zatwierdzonego wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, będącego podstawą dokonania wydatku w rachunkach wystawionych za miesiąc październik 2016 roku przez pana Aleksandra Latałę oraz panią Ewę Dubik, co jest niezgodne z § 5 Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (uchwała nr 3/18/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku);
16.    nieprawidłowej kontroli merytorycznej 17 faktur wystawionych przez członków składów orzekających w okresie od 01.01.2016 do 16.11.2016 w zakresie terminów ich przedstawienia niezgodnych z §5 zawartych z nimi umów, co jest niezgodne z rozdziałem III pkt.2 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku);
17.    nieprawidłowej kontroli merytorycznej rachunku wystawionego przez panią Katarzynę Rawluk za miesiąc luty 2016 roku w zakresie wskazanego w nim nieprawidłowego numeru umowy zlecenie, będącej podstawą wystawienia rachunku, co jest niezgodne z rozdziałem III pkt.2 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku);
18.    poprawieniu błędu w rachunku wystawionym przez panią Weronikę Matyja za miesiąc sierpień 2016 i rachunku wystawionym przez pana Dominka Rucz za miesiąc maj 2016, w sposób niezgodny z art. 22 ust.2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.(Dz.U. z 2016 roku poz.1047);
19.    nieprawidłowym rozliczaniu wydatków składów orzekających i protokolantów poprzez:
−    nieprawidłową kontrolę merytoryczną 2 faktur i 7 rachunków wystawionych przez członków składów orzekających i protokolantów w okresie od 01.01.2016 do 16.11.2016 w zakresie wskazywanej w nich liczby wydanych ocen lub sporządzonych protokołów niezgodnej z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co jest niezgodne z rozdziałem III pkt.2 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku),
−    brak rozliczenia wydatków z tytułu ocen lekarskich wydanych przez panią Beatę Nowodworską i panią Lidię Kapustecką - Wrocławską w miesiącu wrześniu 2016 roku oraz pana Klaudiusza Ogana w miesiącu lipcu 2016 roku,
−    rozliczenie wydatków z tytułu wynagrodzeń członków składów orzekających oraz protokolantów z Powiatem Lublinieckim za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2016 roku w kwotach niezgodnych z dokumentacją źródłową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. niezgodnie z rozdziałem II załącznika nr 1 do porozumienia nr ON-11/2012 z 14.03.2012 roku,
20.    przyjmowaniu przez pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności faktur wystawianych przez członków składów orzekających oraz dokonywaniu ich kontroli przed wpływem dokumentu do kancelarii Starostwa Powiatowego, co jest niezgodne z rozdziałem IV pkt 3.6 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku).
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: AKN.1712.2.2016, zobowiązuję do:
1.    zapewnienia kompletności dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez członków składów orzekających wymogów kwalifikacyjnych określonych w §21 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1110), a także zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, określonych w §23 ww. rozporządzenia;
2.    potwierdzania zgodności z oryginałem wykonywanych kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie przez członków składów orzekających wymogów kwalifikacyjnych określonych w §21 i §23 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1110);
3.    kierowania na szkolenie, o którym mowa w § 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wyłącznie członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z § 22 tegoż rozporządzenia;
4.    zawierania umów w przedmiocie udziału w posiedzeniach składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyłącznie z członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołanymi zgodnie z §18 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
5.    wyznaczania składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyłącznie spośród członków zespołu powołanych przez Starostę Tarnogórskiego, zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
6.    sporządzania umów oraz aneksów do umów zgodnie z przepisami zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski, mając na uwadze eliminację stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości;
7.    wskazywania w treści umów i aneksów właściwego numeru uchwały upoważniającej Naczelnika wydziału merytorycznego do ich podpisania w charakterze osoby reprezentującej Powiat Tarnogórski;
8.    wpisywania w umowach i aneksach do umów o świadczenie usług, zwieranych z członkami składów orzekających, jako podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z danymi wynikającymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9.    wpisywania w umowach i aneksach do umów o świadczenie usług prawidłowej nazwy firmy przedsiębiorcy, zgodnej z danymi wynikającymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
10.    wpisywania w umowach i aneksach do umów o świadczenie usług prawidłowego numeru NIP przedsiębiorcy, zgodnej z danymi wynikającymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z §8 ust.2 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski;
11.    sporządzania umów zlecenia oraz aneksów do umów zlecenia w trzech egzemplarzach, zgodnie z przepisami rozdziału IV pkt 2.5 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku);
12.    sporządzania umów oraz aneksów do umów wyłącznie w jednej oryginalnej wersji zgodnie z procedurą opiniowania, podpisywania i rejestracji umów określoną w zarządzeniu nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach;
13.    dokonywania zmian w umowach zgodnie z ich postanowieniami oraz przepisami ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 roku poz. 380 z późn.zm.) i procedurą opiniowania, podpisywania i rejestracji umów określoną w zarządzeniu nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach;
14.    wskazywania w umowach i aneksach do umów osób reprezentujących Powiat Tarnogórski mając na uwadze art. 30 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902);
15.    przekazywania na bieżąco oryginalnych egzemplarzy umów i aneksów do umów do Wydziału Administracji i Zarządzania celem umieszczenia ich w rejestrze umów Starostwa, zgodnie z §5 ust.1 zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach;
16.    wskazywania na rachunkach wystawionych przez członków składów orzekających prawidłowego numeru zatwierdzonego wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, będącego podstawą dokonania wydatku, zgodnie z§ 5 Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (uchwała nr 3/18/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku);
17.    prawidłowej kontroli merytorycznej faktur i rachunków wystawionych przez członków składów orzekających i protokolantów w zakresie terminów ich przedstawiania wynikających z postanowień zawartych z nimi umów oraz wskazywanych w rachunkach numerów umów będących podstawą ich wystawienia, zgodnie z rozdziałem III pkt.2 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku);
18.    poprawiania błędów w rachunkach wystawionych przez członków składów orzekających i protokolantów w sposób zgodny z art. 22 ust.2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz.1047);
19.    prawidłowej kontroli merytorycznej faktur i rachunków wystawionych przez członków składów orzekających i protokolantów w zakresie zgodności wskazywanej w nich liczby wydanych ocen lub sporządzonych protokołów z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z rozdziałem III pkt.2 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku);
20.    podjęcia działań mających na celu korektę faktur i rachunków wystawionych przez członków składów orzekających i protokolantów w okresie od 01.01.2016 do 16.11.2016 w celu zapewnienia zgodności wskazanej w nich liczby wydanych ocen lub sporządzonych protokołów z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
21.    podjęcia działań mających na celu pozyskanie duplikatu faktury wystawionej przez panią Beatę Nowodworską oraz panią Lidię Kapustecką - Wrocławską za miesiąc wrzesień 2016 roku;
22.    podjęcia działań mających na celu rozliczenie wydatków z tytułu ocen lekarskich wydanych przez pana Klaudiusza Ogana w miesiącu lipcu 2016 roku;
23.    podjęcia, po korekcie poszczególnych rozliczeń z członkami składów orzekających oraz protokolantami, działań mających na celu skorygowanie dokonanych rozliczeń wydatków z tytułu wynagrodzeń członków składów orzekających oraz protokolantów z Powiatem Lublinieckim za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2016 roku w celu zapewnienia ich zgodności z dokumentacją źródłową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z rozdziałem II załącznika nr 1 do porozumienia nr ON-11/2012 z 14.03.2012 roku;
24.    przestrzegania zakazu przyjmowania faktur przez pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności bezpośrednio od ich wystawców, zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.6 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku).
       Ponadto z uwagi na stwierdzone w trakcie kontroli podpisywanie umów zleceń z wsteczną datą obowiązywania, zobowiązuję do odpowiednio wczesnego podejmowania działań w zakresie sporządzania i podpisywania umów zleceń celem ich zawarcia w terminie umożliwiającym terminową realizację obowiązków informacyjnych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mając na uwadze art.36 ust.1 i ust.11 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz,963 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.581z późn. zm.) oraz rozdział IV pkt 2.5 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku).
         Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.Dokument  sporządził:
Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – Ewa Lukosz
Inspektor w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – Bogdan Droś

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Burdziak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2017-01-10

Data wprowadzenia: 2017-01-13

Wyświetleń: 1026

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2017-01-13

« POWRÓT

WYDRUK