» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2006 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.10. 2006 rokuSymbol: EB0049-12/06

Data sesji: 24.10.2006r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5, sala konferencyjna


Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2006 r.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskich Górach o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
6.Informacja Starosty Tarnogórskiego o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
7.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok”.
8.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/329/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2002 roku o przejęciu zadania z zakresu ustawy o paszportach dotyczącego wykonywania niektórych kompetencji organu paszportowego przez Powiat Tarnogórski.
9.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 roku) na 2007 rok.
10.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie zmiany uchwały nr XL/377/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a służebnością gruntową.
11.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Głównej służebnością gruntową.
12.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.
13.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach a Śląską Akademią Medyczną w Katowicach w zakresie udostępnienia szpitalnego oddziału psychiatrycznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w dziedzinie nauk medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
14.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
15.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
16.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr LII/516/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
17.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LV//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.
18.Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
19.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20.Przerwa do godziny 14:00.
21.Powitanie gości.
22.Wręczenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu imiennych podziękowań.
23.Wystąpienie Starosty Tarnogórskiego.
24.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
25.Wystąpienia zaproszonych gości.
26.Zakończenie sesji.


Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (12.10.2006)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2006-10-12

Wyświetleń: 3039

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-10-12
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-10-12
Przesunięcie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-11-30
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK