» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2006 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 29.08.2006 rokuSymbol: EB0049-10/06

Data sesji:29.08.2006r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5, sala konferencyjna
 

Porządek obrad sesji :
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2006 r.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego  za I półrocze 2006 roku.
6. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji stałych za I półrocze 2006 roku.
7. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie  zmian w planie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 r oraz zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok”.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  do rejestru.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/270/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2001r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów zmienionej Uchwałą Nr III/35/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 r. oraz Uchwałą nr XL/385/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2005r.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XLVII/480/2006 z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów  dla studentów z Powiatu Tarnogórskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz budżetu Powiatu Tarnogórskiego w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie przystąpienia do konkursu nr 8/2.1a/2006- Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt finansowany  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr XLV/437/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/453/2006 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących z siedzibą   w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26.
19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26.
20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Okrzei 3.
21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego z siedzibą  w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.
22. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia X Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Kaletach z Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach.
23. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego z siedzibą w Kaletach  przy ul. Rogowskiego 43.
24. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 z siedzibą  w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.
25. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia VII Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach  z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
26. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
27. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 z siedzibą  w Tarnowskich Górach przy  ul. Legionów 35.
28. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1  z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
29. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Brynku, Park 4 z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.
30. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Brynku, Park 4.
31. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Brynku, Park 4.
32. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia IX Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
33. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
34. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach  z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.
35. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.
36. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą   w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.
37. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23.
38. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5  w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14.
39. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5   z siedzibą w Tarnowskich Górach  ul. Pokoju 14.
40. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia VI Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.
41. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.
42. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego i Internatu  w Nakle Śląskim z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.
43. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.
44. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół Agroekonomicznych   i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim.
45. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.
46. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie  nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry ½ udziału w prawie własności nieruchomości, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5.
47. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie ustalenia zasad zawierania z samorządami gmin umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego, w sytuacjach szczególnych.
48. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej  w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego 43 stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.
49. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/479/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Inkubator Przedsiębiorczości Sp.zo.o” z siedzibą w Tarnowskich Górach.
50. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego i powiatu tarnogórskiego.
51. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015 .
52. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.
53. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zagwarantowania środków finansowych  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: ”Modernizacja gospodarki cieplnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach” współfinansowanego             z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
54. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zagwarantowania środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: ”Modernizacja Pododdziału Położniczego                            z Oddziałem Noworodkowym i Zespołem Porodowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach” współfinansowanego  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
55. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie zajęcia stanowiska o niekierowaniu zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
56. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu do rozpoznania skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego wniesionej przez państwo Ewę i Bogdana Urbańskich, oraz przekazania skargi do rozpatrzenia wojewodzie.
57. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIII//2006 w sprawie uznania skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Tarnowskich Górach wniesionej przez Pana Pawła Mrachacza za bezzasadną.
58. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
59. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
60. Zakończenie sesji.


Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (18.08.2006)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2006-08-18

Wyświetleń: 1982

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-08-18
Przesunięcie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-11-30
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK