» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2006

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Budżetu i FinansówSymbol: SKO.0912-3/06


Tarnowskie Góry, dnia 05.02.2007r.


SKO.0912-3/06

 

                                                                       SZANOWNA PANI
                                                                       Ewa Wachowiak
                                                                       p.o. Naczelnika Wydziału
                                                                        Budżetu i Finansów

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 14 ust.1-3 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Budżetu i Finansów przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
- braku na niektórych dowodach księgowych daty przeprowadzenia kontroli merytorycznej, co naruszyło zapisy obowiązującej w jednostce Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
- niezgodnym z wyciągiem bankowym ujęciu w księgach rachunkowych zdarzenia związanego ze zwrotem na rachunek bankowy jednostki, środków rozliczonej zaliczki, tj. nie zachowano zgodności zapisów na koncie 130 z zapisami w księgowości banku w skutek dokonania na tym koncie zapisów ujemnych po stronie Ma, czym naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 153 poz. 1752 z późn. zm.),
- nie ujęciu w księgach rachunkowych wypłaty w kwocie 52,00 zł związanej ze zwrotem opłaty komunikacyjnej, dokonując jednocześnie ewidencji dochodów w kwocie pomniejszonej o powyższy zwrot, naruszając przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
- nie zachowaniu zgodności zapisów w raporcie kasowym nr 96/SG/2005 z dnia 18.11.2005 r. z załączonymi z dowodami źródłowymi,
- ujmowaniu w księgach rachunkowych dowodów księgowych po upływie okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiły dane zdarzenia gospodarcze, naruszając postanowienia art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych powyżej kwot określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 ”Starostwa powiatowe”, w paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 956,97 zł, naruszając przepisy art. 28 ust. 1 i art. 92 pkt 3 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
- nieprawidłowym sklasyfikowaniu wydatku z tytułu opłaty za usługę związaną z kosztami przesyłki w paragrafie 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”, naruszając przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2004r. nr 209 poz. 2132 z późn. zm.),
- nieterminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, naruszając art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak: SKO.0912-3/06, zobowiązuję do:

- umieszczania na dowodach źródłowych daty dokonania kontroli merytorycznej zgodnie z obowiązującą w jednostce Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
- przestrzegania zasad dokonywania zapisów na koncie 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142 poz.1020), a w szczególności ewidencjonowania na koncie 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" wszystkich operacji gospodarczych, na podstawie wyciągów bankowych, w celu zachowania pełnej zgodności zapisów między jednostką a bankiem, a w przypadku błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadzać dodatkowo techniczny zapis ujemny w celu zachowania czystości obrotów na tym koncie,
- dokonywania zapisów w raportach kasowych zgodnie z załączonymi do nich dowodami źródłowymi,
- wprowadzania do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- przestrzegania zasady dokonywania wydatków publicznych na cele i w wysokościach określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 i art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- prawidłowego klasyfikowania wydatków w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, mając na uwadze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
- regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług zgodnie z ustalonymi terminami, mając na uwadze art. 35 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Jednocześnie oczekuję od Pani Naczelnik w okresie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2006-02-05)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Mazik

Data wprowadzenia: 2007-02-09

Wyświetleń: 1430

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Łukasz Mazik, dnia: 2007-02-09

« POWRÓT

WYDRUK