» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2006

Wystąpienie pokontrolne - Biuro ds. InwestycjiSymbol: SKO.0912-2/06

Tarnowskie Góry, dnia 29.03.2006

Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach

SKO.0912-2/06

SZANOWNA PANI
mgr inż. Joanna Krawczyńska
p.o. Kierownika Biura ds. Inwestycji
- w miejscu -


 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

   Na podstawie §14 ust.1-3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr 16/2004 z dnia 10 lutego 2004 roku ze zmianami), w związku z przeprowadzoną kontrolą, przesyłam Pani Kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli, przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli oraz Wydziału Budownictwa i Architektury w temacie: "Prawidłowość realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji piwnicy i parteru budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach", stwierdzono m.in.:
- nieterminową realizację przedmiotu umowy,
- brak obciążenia jednostki projektowej karami umownymi z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
- brak protokolarnego odbioru wykonanej dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do umowy,
- opracowanie dokumentacji niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140, poz.906) poprzez:
* brak na stronie tytułowej danych projektantów opracowujących  wszystkie części branżowe projektu,
* brak spisu projektów branżowych,
* brak opracowania projektu zagospodarowania terenu,
* pominięcie problematyki zaopatrzenia w energię, wodę, odprowadzenia ścieków, a także projektów przyłączy,
- brak uzyskania przez projektanta wszystkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu uzgodnień oraz pozwoleń, a także wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w tym:
* oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy energii, wody, odbioru ścieków itp.,
*  opinii w zakresie wymagań przeciwpożarowych, BHP oraz sanitarno - higienicznych,
*  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
*  decyzji o pozwoleniu na budowę,
- niezłożenie przez projektanta oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi zasadami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- wystawienie przez wykonawcę faktur pomimo braku protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
- potwierdzenie w opisie merytorycznym wystawionych przez wykonawcę faktur wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową,
- dokonanie płatności za wystawione faktury pomimo wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z postanowieniami umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-2/06, zobowiązuję do:
- przestrzegania i realizowania wszystkich postanowień umów, a także egzekwowania tego od drugiej strony umowy,
- ustalenia zasad i procedur dokonywania odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

Jednocześnie oczekuję od Pani Kierownik w okresie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2006-03-29)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data wprowadzenia: 2006-06-05

Wyświetleń: 1418

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2006-06-05

« POWRÓT

WYDRUK