» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2012

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Finansowo - KsięgowySymbol: KN.1712.2.2012

Tarnowskie Góry, dnia 04 marca 2013 roku


KN.1712.2.2012

                                                                   Pani
                                                                         Agnieszka Nolewajka
                                                     Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego
                                                    Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybuprzeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) dokonaniu zapisu księgowego pod niewłaściwą datą dwóch dowodów księgowych tj. niezgodnie z z § 1 pkt 24 zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 81/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku ze zm.), a w konsekwencji niechronologicznym uporządkowaniu zdarzeń w księgach rachunkowych, co jest niezgodne z art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) dokonaniu nieprawidłowej korekty w czterech notach korygujących poprzez wskazanie w nich błędnego terminu płatności, co jest niezgodne z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.);
3) sklasyfikowaniu wydatków za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (faktura VAT nr WOD/2727/08/12 z dnia 31.08.2012r.) w nieprawidłowych wysokościach w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej tj. w paragrafie 4260 „Zakup energii” ujęto kwotę wyższą niż kwota wynikająca z treści faktury, a w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” ujęto kwotę niższą niż kwota wynikająca z treści faktury, co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - podczas trwania kontroli ww. wydatki przeksięgowano do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1712.2.2012, zobowiązuję do:
1) ujmowania dowodów źródłowych w księgach rachunkowych pod datą określoną w  § 1 pkt 24 zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 81/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku ze zm.), a tym samym chronologicznego uporządkowywania zdarzeń w księgach rachunkowych , zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) prawidłowego sporządzania not korygujących w zakresie danych dotyczących korygowanych błędów zawartych w dowodach źródłowych, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.);
3) klasyfikowania wydatków w prawidłowych wysokościach w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2013-03-04

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Wyświetleń: 1181

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2013-03-12

« POWRÓT

WYDRUK