» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2012 roku

Uchwała nr 183/920/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Gotowi do startu - staż!"Symbol: 183/920/2012

Uchwała nr 183/920/2012

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 31 lipca 2012 roku

 

w sprawie:

przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gotowi do startu – staż!”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.[1])

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gotowi do startu – staż!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. 

§ 2

 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano  w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887,  Nr 217 poz. 1281

Załącznik do uchwały nr 183/920/2012

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 31 lipca 2012 roku

 

 

Uchwała nr …/…/20..

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ……………..

 

w sprawie:

przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gotowi do startu – staż!” 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.[2])

Rada Powiatu

uchwala: 

§ 1

 Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Gotowi do startu – staż!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach w latach 2013-2014.

§ 2 

Budżet projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi  552 676,60 zł, w tym  447 749,40 zł  w roku 2013 oraz 104 927,20 zł w roku 2014. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 § 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.[1] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano  w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887,  Nr 217 poz. 1281

[2] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano  w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2012-08-09

Wyświetleń: 961

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2012-08-09

« POWRÓT

WYDRUK