» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budżetu i Finansów

Kompetencje Wydziału Finansowo- KsięgowegoFragment Uchwały Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku zmienionej Uchwałą Nr XXII/234/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku:

 

§ 77

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Finansowo-Księgowy realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych, a w szczególności:

1) windykowanie należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,

2) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzenia rachunkowości zadań finansowych ze środków zewnętrznych oraz sprawdzanie wniosków o płatność,

3) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

4) rozliczanie finansowe majątku trwałego, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Starostwa,

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Starostwa, budżetu Powiatu, prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Starostwie,

6) prowadzenie dokumentacji podatkowej,

7) analizowanie pozyskiwania środków finansowych, w tym przygotowywanie wniosków
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kredytów i pożyczek, obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek,

8) realizowanie wydatków osobowych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej w tym wystawianie zaświadczeń o zarobkach (w zaświadczeniach RP-7 w części dotyczącej wynagrodzenia) dla pracowników Starostwa,

9) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie płac oraz środków trwałych,

10) sporządzanie sprawozdań budżetowych wynikających z ksiąg rachunkowych Starostwa
i budżetu Powiatu,

11) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu wynikających
z poszczególnych ksiąg Starostwa i budżetu Powiatu oraz sprawozdań łącznych,

12) weryfikowanie sprawozdań jednostek powiązanych budżetowo z Powiatem oraz sporządzanie bilansu łącznego, łącznego rachunku zysków i strat i łącznych zmian w funduszu jednostki,

sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Duszyńska

Data wprowadzenia: 2012-08-14

Wyświetleń: 2101

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Duszyńska, dnia: 2012-08-14

« POWRÓT

WYDRUK