» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2011

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnościSymbol: SKO.0912-1/11

Tarnowskie Góry, dnia 18 maja 2011 roku

SKO.0912-1/11

Pani
Krzysztofa Winiarska
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Realizacja porozumienia z dnia 01.07.1999 roku zawartego z Powiatem Lublinieckim w sprawie utworzenia dla powiatów Tarnogórskiego i Lublinieckiego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej wystąpiły nieprawidłowości polegające na nienależytym wykonywaniu czynności związanych z nadzorem nad realizacją i rozliczeniem zawartego w dniu 1 lipca 1999 roku porozumienia z Powiatem Lublinieckim, co jest niezgodne z §24 pkt. 2, 6 i 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, poprzez:
1) niedostosowanie przepisów Porozumienia z dnia 01.07.1999 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku nr 52/2004, ze zmianą - zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2007 z dnia 28.03.2007 roku) do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2010 roku nr 214 poz.1407 z późń. zm.) oraz jej aktów wykonawczych, a także do aktualnych zarządzeń Starosty Tarnogórskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Regulaminu Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
2) niepodjęcie działań określonych w art.3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16 poz.93 z późn. zm.), mających na celu zobowiązanie Powiatu Lublinieckiego do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku nr 52/2004, ze zmianą - zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2007 z dnia 28.03.2007 roku);
3) wskazywanie liczby wydanych orzeczeń i ocen oraz sporządzonych protokołów będących postawą ustalenia kwot należności Powiatu Tarnogórskiego niezgodnie z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
4) nierzetelną kontrolę merytoryczną rachunków wystawionych przez osoby wydające orzeczenia w ramach zawartych z nimi umów o świadczenie usług, w zakresie ujmowanej w ww. rachunkach liczby wydanych orzeczeń z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, co jest także niezgodne z pkt.2 d rozdziału III Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych (zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 62/2005 z 29.07.2005 roku), i pkt.2 d rozdziału IV Instrukcji Obiegu i Kontroli Dowodów Księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2008 z 02.01.2008 roku);
5) zawieranie w dokumentach będących podstawą sporządzenia list płac danych
w zakresie liczby wydanych w ramach umów zleceń ocen oraz sporządzonych protokołów niegodnie z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
6) nie podejmowanie żadnych czynności w zakresie nadzoru nad prawidłowością dokonywanego rozliczenia z Powiatem Lublinieckim;
7) nie podejmowanie żadnych działań mających na celu stworzenie narzędzi umożliwiających prowadzenie pełnego nadzoru nad prawidłowością dokonywanego rozliczenia z Powiatem Lublinieckim w zakresie §11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku nr 52/2004, ze zmianą - zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2007 z dnia 28.03.2007 roku).
        W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-1/11, zobowiązuję do prawidłowej realizacji zadań w zakresie nadzoru nad realizacją i rozliczeniem zawartego w dniu 1 lipca 1999 roku porozumienia z Powiatem Lublinieckim, zgodnie z §24 pkt 2, 6 i 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku z późn. zm.), a zwłaszcza do:
1) aktualizacji przepisów Porozumienia z dnia 01.07.1999 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku nr 52/2004, ze zmianą - zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2007 z dnia 28.03.2007 roku) i zapewnienia ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2010 roku nr 214 poz.1407 z późń. zm.) oraz jej aktów wykonawczych, a także  z aktualnymi zarządzeniami Starosty Tarnogórskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Regulaminu Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
2) wypracowania wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w uzgodnieniu m.in. z Członkiem Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nadzorującym Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Skarbnikiem Powiatu w Tarnowskich Górach, nowych, jednolitych i przejrzystych zasad dotyczących dalszych rozliczeń dokonywanych pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Lublinieckim mając na uwadze eliminację nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli;
3) przestrzegania art.3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16 poz.93 z późn. zm.) i każdorazowego podejmowania działań mających na celu usankcjonowanie wprowadzonych zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Lublinieckim;
4) przeprowadzenia w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w protokole kontroli, ponownej analizy rozliczeń dokonanych z Powiatem Lublinieckim w okresie do 01.01.2007 roku do 30.06.2010 roku, mającej na celu ustalenie rzeczywistych kwot, którymi winien być obciążony Powiat Lubliniecki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Porozumienia, a następnie do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian wynikających z dokonanych obliczeń;
5) rzetelnej kontroli merytorycznej rachunków wystawionych przez osoby wydające orzeczenia w ramach zawartych z nimi umów o świadczenie usług, w tym do podjęcia kroków mających na celu wyegzekwowanie należności oraz uregulowanie zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego z okresu od 01.01.2007 roku do 30.06.2010 roku, powstałych w wyniku niezgodności liczby orzeczeń ujętych w rachunkach z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
6) zawierania w dokumentach będących podstawą sporządzenia list płac z tytułu umów zleceń, danych w zakresie liczby wydanych orzeczeń i ocen oraz sporządzonych protokołów, zgodnych z ich faktyczną liczbą wynikającą z dokumentacji źródłowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; w tym do podjęcia kroków mających na celu wyegzekwowanie należności oraz uregulowanie zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego z okresu od 01.01.2007 roku do 30.06.2010 roku, powstałych w wyniku niezgodności ww. liczb.
7) prowadzenia pełnego i prawidłowego nadzoru nad prawidłowością dokonywanego rozliczenia z Powiatem Lublinieckim, w tym do podjęcia działań mających na celu stworzenie adekwatnych i kompletnych narzędzi ww. nadzoru.
      Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2011-05-18)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2011-05-18

Data wprowadzenia: 2011-05-27

Wyświetleń: 1625

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2011-05-27

« POWRÓT

WYDRUK