» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 37/2011 z dnia 27.04.2011 roku w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia programu naprawczego dla Powiatu TarnogórskiegoSymbol: EO.Z.0716-1-18/11

Zarządzenie nr 37/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia programu naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się zespół roboczy ds. utworzenia programu naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego składający się z:
1) Zarządu Powiatu:
a. Lucyna Ekkert  - Starosta Tarnogórski
b. Andrzej Pilot - Wiecestarosta Tarnogórski
c. Marian Szukalski - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
d. Aleksandra Król-Skowron - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
2) Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
a. Ewa Wachowiak - Skarbnik Powiatu w Tarnowskich Górach
b. Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu w Tarnowskich Górach
c. Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
d. Joanna Krawczyńska  - Naczelnik Wydziału Inwestycji
e. Ewa Lukosz - Naczelnik Wydziału Kontroli
f. Bartosz Skawiński - Kierownik Referatu ds. Zasobu Skarbu Państwa
g. Seweryn Cierpioł - Audytor wewnętrzny
h. Irena Gatys - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
i. Anna Kubica - po Naczelnika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych
j. Iwona Kalemba - Kierownik Referatu Administrowania Zasobem Powiatu
k. Izabela Dittmann - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
l. Anna Bielecka - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
3) Przedstawicieli jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego:
a. Eugeniusz Wesołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
b. Jan Smętek - Prezes spółki z o.o. Nova
c. Krzysztof Rewers - Prezes Spółki Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
2. Zespół roboczy ds. utworzenia programu naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego powołuje się na okres od 27 kwietnia do 27 maja;

§ 2

1. Do zadań zespołu będzie należało stworzenie programu naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego, którego celem będzie poprawa kondycji finansowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
2. Pracami zespołu kierować będzie Starosta Tarnogórski;
3. Za wdrożeniem programu odpowiedzialni będą pracownicy Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach;
4. Za zarządzanie i koordynowanie realizacji programu odpowiedzialny będzie Zarząd Powiatu;
5. W ramach zespołu mogą być tworzone grupy zadaniowe, które korzystać mogą z ekspertów zewnętrznych którym nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie;
6. Grupą zadaniową kierować będzie członek zarządu, który odpowiada za realizację zadania
w Starostwie Powiatowym;
7. Stworzony program naprawczy zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach;
8. Praca w zespole odbywać się będzie w czasie godzin funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
9. Zobowiązuje się naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego do udzielanie wszelkich informacji z zakresu działania komórki/jednostki organizacyjnej na wniosek Członków Zespołu.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie nr 36/2011 z dnia 21 kwietnia 2011.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Starosta Tarnogorski
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

Wyświetleń: 1459

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-05-05

« POWRÓT

WYDRUK