» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 14/2011 z dnia 10.02.2011 roku w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki NieruchomościamiSymbol: EO.Z.0716-1-8/11

Zarządzenie nr 14/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 10.02.2011 r.

w sprawie:

przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Na podstawie: art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego w związku
z Zarządzeniem nr 2/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w 2011 roku

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się w następujących komórkach organizacyjnych:
1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2. Geodeta Powiatowy,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowiska pracy pod nazwą
1. "Sekretariat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności",
2. "Sekretariat Geodety Powiatowego"
3. "Sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami", dalej zwane Sekretariatami CZO, SG i VG, 
z lokalizacją w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 dla Sekretariatu CZO i ul. A. Mickiewicza 41dla Sekretariatów SG i VG.

§ 2

1. Sekretariat CZO może przyjmować korespondencję adresowaną do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dotyczącą spraw związanych z działaniem tej komórki, bezpośrednio składaną przez interesantów, taką jak:
1) wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2) wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
3) wnioski o wydanie właściwej legitymacji,
4) odwołania.
Korespondencja ta jest rejestrowana w Elektronicznym Krajowym Rejestrze Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Sekretariat SG może przyjmować korespondencję adresowaną do Geodety Powiatowego dotyczącą spraw związanych z działaniem tej komórki, bezpośrednio składaną przez petentów, donoszoną z organów sądowych, kancelarii notarialnych oraz od komornika, taką jak:
1) dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów
i budynków:
a. prawomocne odpisy z ksiąg wieczystych,
b. akty notarialne,
c. prawomocne postanowienia sądów rejonowych (spadkowe i inne),
d. decyzje dotyczące podziału gruntów, decyzje rozgraniczeniowe,
e. decyzje uwłaszczeniowe Wojewody Śląskiego,
f. zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
g. wnioski stron o wprowadzenie zmiany.
Korespondencja ta jest rejestrowana w systemie komputerowym KATASTER WZ
w zbiorze "Dokumenty".
2) wnioski stanowiące zamówienie wypisu z operatu ewidencji gruntów
i budynków oraz wnioski o sporządzenie dokumentów dla sądu rejonowego, Korespondencja ta jest rejestrowana w komputerowym "Rejestrze Zleceń - SGK".
3) wnioski stanowiące zamówienie map, zgłoszenia prac geodezyjnych
i dokumentację projektową złożoną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
Korespondencja ta jest rejestrowana w komputerowym "Rejestrze Zleceń - SGZ".
4) wydanie decyzji klasyfikacyjnych,
5) wnioski o połączenie działek,
6) zapytania, wnioski stron o wyjaśnienie spraw, udzielenie informacji.
Korespondencja ta jest przekazywana do Kancelarii Starostwa w celu zarejestrowania jej w systemie elektronicznym, następnie kierowana jest do Geodety Powiatowego.
3. Sekretariat VG może przyjmować korespondencję adresowaną do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą spraw związanych z działaniem tej komórki, bezpośrednio składaną przez petentów, taką jak:
1) wnioski o zwrot nieruchomości,
2) wnioski dotyczące opłat z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości Skarbu   Państwa,
3) wnioski o odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
4) wnioski o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
5) wnioski o sprostowanie aktów własności ziemi,
6) wnioski o zgodę na wycięcie drzew na gruntach Skarbu Państwa,
7) zawiadomienia o okazaniu granic,
8) wnioski o oddanie w trwały zarząd, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa,
9) wnioski o sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
10) wnioski o oddanie w użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa użytkownikowi wieczystemu.
Korespondencja ta jest przekazywana do Kancelarii Starostwa w celu zarejestrowania jej w systemie elektronicznym.
Korespondencja wymieniona w pkt. 2), 3), 4), 5), 6), 7)  kierowana jest do właściwego szefa pionu. Korespondencja wymieniona w pkt. 1), 8), 9), 10) kierowana jest do Starosty Powiatu.
4. Korespondencję przyjmowaną bezpośrednio przez Sekretariat CZO pracownik Sekretariatu opatruje w lewym górnym rogu pieczątką wpływu oraz wpisuje w obrębie pieczątki numer nadany danej korespondencji odpowiadający kolejnemu numerowi z Elektronicznego Krajowego Rejestru Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności.
5. Korespondencję przyjmowaną bezpośrednio przez Sekretariat SG, pracownik Sekretariatu opatruje w lewym górnym rogu pieczątką wpływu oraz w obrębie pieczątki składa swój czytelny podpis.
   W Korespondencji rejestrowanej w rejestrze KATASTER WZ, Rejestrze Zleceń SGK lub Rejestrze Zleceń SGZ pracownik danego Referatu wpisuje w obrębie pieczątki numer nadany danej korespondencji odpowiadający kolejnemu numerowi danego rejestru.
   W korespondencji przekazywanej do Kancelarii Starostwa w obrębie pieczątki składa swój czytelny podpis.
6. Korespondencję przyjmowaną bezpośrednio przez Sekretariat VG, pracownik Sekretariatu opatruje w lewym górnym rogu pieczątką wpływu oraz w obrębie pieczątki składa swój czytelny podpis.

§ 3

W przypadku, gdy w korespondencji przyjętej przez Sekretariaty CZO, SG i VG znajdzie się dokument adresowany do Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika lub innej komórki organizacyjnej lub jest związany z zakresem działania innej komórki organizacyjnej Starostwa, Sekretariaty CZO, SG i VG zobowiązane są niezwłocznie przekazać go do Kancelarii Starostwa lub w przypadku braku takiej możliwości niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kancelarię Starostwa.

§ 4

W przypadku odbioru oryginałów dokumentów komorniczych w stosunku, do których istnieje obowiązek podania do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sekretariaty SG i VG zobowiązane są niezwłocznego przekazania ich do Kancelarii Starostwa.

§ 5

Pozostała korespondencja (oryginały) dotycząca spraw z zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dostarczana jest z Kancelarii Starostwa do właściwych wydziałów przez gońca. W razie konieczności, po otrzymaniu stosownej informacji z Kancelarii Starostwa i braku możliwości dostarczenia korespondencji przez gońca, korespondencję z Kancelarii Starostwa odbierają pracownicy Sekretariatów CZO, SG i VG albo jest dostarczana do Sekretariatów CZO, SG i VG przez pracownika Kancelarii Starostwa.

§ 6

W sprawach nie objętych zarządzeniem ma zastosowanie Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w 2011 roku oraz Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2011 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 7

Uchyla się zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 90/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-02-14

Data wprowadzenia: 2011-02-15

Wyświetleń: 1383

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-02-15

« POWRÓT

WYDRUK