» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Organizacje Pozarządowe

Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji - przeciwdziałanie praniu pieniędzyRealizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) dalej: ustawa pppft, – Starosta Tarnogórski - organ nadzorujący stowarzyszenia/fundacje mające siedzibę na terenie powiatu tarnogórskiego przypomina o obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych.
Zgodnie z art. 118 ustawy pppft, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-ipodmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.

Instytucje obowiązane zobowiązane są do uwzględniania zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w swych wewnętrznych procedurach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony został do pobrania plik (o nazwie „podmioty_sankcje.xlsm”) z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Ponadto Biuro ds. Promocji, Kultury i Spotu Starostwa informuję, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił newsletter, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do newslettera należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif.

Powyższe narzędzia służyć mają ułatwieniu instytucjom obowiązanym dostępu do aktualnych list osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. Korzystanie z bieżących list jest kluczowe dla efektywności stosowania tych środków.

Niezależnie od obowiązków w przedmiotowym zakresie wynikających z ustawy, instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych. W stosunku do osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem obowiązują przepisy następujących rozporządzeń:
1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu;
2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie;
3) Rozporządzenie Rady (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie;
4) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi.

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej.


W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do wysyłania pytań na dedykowaną skrzynkę mailową: srodkiograniczajace@mf.gov.pl.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk

Data wprowadzenia: 2020-04-16

Wyświetleń: 1537

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2020-04-16

« POWRÓT

WYDRUK