» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Uchwała nr 319/1616/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 roku.



Symbol: 319/1616/2010

Uchwała nr 319/1616/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za  okres od 1 stycznia  2010 r. do 31 marca 2010 roku.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr. 152, poz. 1223 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego  im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za  okres od 1 stycznia 2010 r. do  31 marca 2010 roku, na które składa się:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • bilans jednostki sporządzony na dzień 31 marca 2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  25 352 138,55 zł,
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2010 roku do 31.03.2010 roku, wykazujący stratę netto  - 652 868,19 zł,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31 marca 2010r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 867 418,51 zł,
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.03.2010r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę  276 968,12 zł,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za okres od 1 stycznia 2010 r. do  31 marca 2010 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-05

Wyświetleń: 884

Załączniki:
1) Sprawozdanie finansowe Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2010-10-05, Pobrań: 530

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-04
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-05
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK