» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Uchwała nr 319/1614/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: przekazania w formie umowy darowizny mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, znajdującego się we władaniu Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach, na rzecz Gminy KaletySymbol: 319/1614/2010

Uchwała nr 319/1614/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: przekazania w formie umowy darowizny mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, znajdującego się we władaniu Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach, na rzecz Gminy Kalety.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIII/413/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przekazać Gminie Kalety, w formie umowy darowizny, mienie ruchome stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego znajdujące się we władaniu Zespołu Szkół Elektroniczno Ekonomicznych z siedzibą              w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujące:

 

a)       Środki trwałe o wartości księgowej brutto 74 201,38 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście  jeden złotych 38/100) oraz umorzeniu 10 108,16zł (słownie: dziesięć tysięcy sto osiem złotych 16/100)

 

b)       Wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej brutto 3 049,50 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych 50/100) oraz umorzeniu 3 049,50 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych 50/100).

 

c)       Pozostałe środki trwałe w użyciu o wartości księgowej brutto 395 860,18 zł (słownie: trzysta  dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 18/100),

 

d)       Zbiory biblioteczne o wartości księgowej brutto 13 517,79 zł (trzynaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 79/100),

 

e)       Pozostałe środki trwałe według ewidencji ilościowej w ilości równej 818 sztuk.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 319/1614/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

WYKAZ MIENIA RUCHOMEGO PO ZLIKWIDOWANYM ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-EKONOMICZNYCH W KALETACH

 

KATEGORIA

WARTOŚĆ BRUTTO

LICZBA SZTUK

ŚRODKI TRWAŁE

 

 

GRUPA III

 

 

Kocioł C.O. SAS 52 kW

8 678,58 zł

 

Kocioł C.O. Multi Perfekt 50 kW

19 926,50 zł

 

Kocioł C.O. SWRW 80 kW

17 900,00 zł

 

Kocioł C.O. Logica 110 kW

22 096,50 zł

 

GRUPA VIII

 

 

Sztandar szkolny z drzewcem

5 599,80 zł

 

RAZEM

74 201,38 zł

 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYCIU

 

 

Pomoce naukowe do nauki przedmiotów

7 277,52 zł

 

Urządzenia pracowni szkolnych

256 072,17 zł

 

Wyposażenie sali gimnastycznej

66 681,53 zł

 

Sprzęt nagłaśniający

7 015,16 zł

 

Sprzęt gospodarczy i biurowy

5 277,90 zł

 

Sprzęt gospodarczy

73,17 zł

 

Inwentarz gospodarczy

3 792,46 zł

 

Inwentarz biurowy

 34 674,84 zł

 

Sprzęt gospodarczy i biurowy

12 485,43 zł

 

Laptop

2 510,00 zł

 

RAZEM

395 860,18 zł

 

WARTOŚCI NIEMTERIALNE I PRAWNE

 

 

Program komputerowy licencja  nr 1975

1 250,00 zł

 

Oprogramowanie Windows 2000

1 799,50 zł

 

RAZEM

3049,50 zł

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE RAZEM

13 517,79 zł

 

WARTOŚĆ MIENIA RUCHOMEGO

ŁĄCZNIE

486 628,85 zł

 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE               WG EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ  RAZEM

 

818 SZT

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Wyświetleń: 1044

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-04

« POWRÓT

WYDRUK