» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała NR XLVIII/447/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizczne.Uchwała NR XLVIII/447/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 r.w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizczne.
 
Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) Rada Powiatu w Tarnowskich Górach uchwala:
 
§ 1
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne w następującej treści:
1. § 6 otrzymuje brzmienie: |"1. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu: |a. w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia następnego roku, |b. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. |2 Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Powiatu nalicza się począwszy: |a. od dnia przekazania do budżetu Powiatu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, |b. od dnia następującego po upływie terminów zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej do końca roku budżetowego."
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu:
Andrzej Fiała

Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 947

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05

« POWRÓT

WYDRUK