» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała NR XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.Symbol: EB0716-16/06

Uchwała NR XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu w Tarnowskich Górach uchwala:
 
§ 1
 
Wprowadzić zmiany do Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółówe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w następującej treści:
1. W § 5 ust. 4 po słowach: " wynagrodzenia zasadniczego" dodaje się zdanie: "Dodatek motywacyjny dla dyrektora rozpoczynającego pełnienie funkcji ustalany jest kwotowo i nie może być niższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego."
2. W § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: " W roku 2010 dodatek funkcyjny wzrasta o 10,25%, jednak nie mniej niż o 10 złotych, a od roku 2011 wzrost wysokości dodatku będzie ustalany w drodze negocjacji ze związkami zawodowymi"
3. W § 11 ust. 3 otyrzymuje brzmienie: " W roku 2010 wysokość dodatku za trudne warunki pracy, o których mowa w §11 ust. 2, wzrasta odpowiednio o 1%, a w latach następnych wzrost wysokości dodatku będzie negocjowany ze związkami zawodowymi".
4. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku: "Tabela dodatków funkcyjnych" w L.p. 1 pkt g otrzymuje brzmienie: " od 21- 26 oddziałów".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od 1 stycznia 2010 roku.
 
Przewodniczący Rady Powiatu:
Andrzej Fiała

Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 1124

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05

« POWRÓT

WYDRUK