» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

UCHWAŁA NR XLVIII/448/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACHz dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego ( z późn. zm.)Symbol: EB0716-16/06

UCHWAŁA NR XLVIII/448/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACHz dnia 25 lutego 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego ( z późn. zm.)
 
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Statutu Powiatu Tarnogórskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007r w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego (z póżn. zm.)
 
§ 1
 
1) Wprowadzić zmiany w § 9 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 3 powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty Skarbnika Powiatu,"
2) Wprowadzić zmiany w § 25 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie:| "§ 25 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:| 1) grupa radnych stanowiąca co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady, |2) klub radnych, |3) komisja Rady, |4) Przewodniczący Rady, |5) Zarząd Powiatu. |2. Projekt uchwały powinien zawierać: |1) tytuł uchwały, |2) podstawę prawną, |3) postanowienia merytoryczne, |4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, |5) termin wejścia w życie uchwały, |6) sposób podania do wiadomości publicznej, |7) podpis projektodawcy, |8) pisemne uzasadnienie wraz z informacją o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych jej realizacji. |3. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady Powiatu na co najmniej 14 dni przed terminem sesji wynikającym z planu pracy Rady. |4. W przypadku złożenia projektu uchwały po upływie tego terminu Przewodniczący Rady Powiatu może odmówić umieszczenia tego projektu w porządku obrad danej sesji Rady Powiatu. |5. Na wniosek Starosty Przewodniczący Rady Powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu, a projekt wpłynął do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. |6. Biuro Rady Powiatu rejestruje projekt uchwały i opatruje go numerem narastająco od początku roku kalendarzowego oraz zaznacza datę jego złożenia przez projektodawcę. |7. Przewodniczący Rady Powiatu przed skierowaniem projektu uchwały pod obrady sesji kieruje go do zaopiniowania przez: |1) Radcę Prawnego - pod względem formalno-prawnym, |2) Skarbnika Powiatu - pod względem skutków finansowych (w przypadku uchwał mogących wywołać skutki finansowe), |3) właściwe komisje Rady Powiatu z wyznaczeniem komisji wiodącej, |4) Kluby Radnych, |5) Zarząd Powiatu. |8. Opinie, o których mowa w ust. 7 powinny być wyrażone nie później niż w terminie 10 dni od otrzymania projektu uchwały. W przypadku spraw pilnych Przewodniczący Rady Powiatu może ustalony termin skrócić do 3 dni. |9. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne, może być w nagłych wypadkach przedłożony przez projektodawcę na sesji, z pominięciem trybu opisanego w ust. 3-7; z zachowaniem przepisów zawartych w § 18 ust. 6 i 6a. |10. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w § 25 ust. 2 |i 7 Przewodniczący Rady Powiatu może zwrócić projekt uchwały wnioskodawcy do uzupełnienia.".
3) Wprowadzić zmiany w § 61 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie: |"§ 61 ust. 1 Zarząd Powiatu przyjmuje protokół z posiedzenia w miarę możliwości na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd."
4) Wprowadzić zmiany w § 64 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie: |"§ 64 1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej. |2. Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę."
5) Uchylić § 65.
6) Paragrafom 66 do 80 nadać kolejno numerację 65 do 79.
7) Wprowadzić zmiany w § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie:| "§ 69 ust. 3 Bez zgody Zarządu Powiatu Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu Powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów, a także powodujących zmniejszenie tych dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Powiatu".
8) Wprowadzić zmiany w § 71 ust. 2 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie: |"§ 71 ust. 2 W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Powiatu".
9) Wprowadzić zmiany w § 71 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który po zmianie otrzymuje brzmienie:| "§ 71 ust. 3 W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie najpóźniej do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet Powiatu. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki jest projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w ust. 2."
10) Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego, w ust. 1 pkt 15, który po zmianie otrzymuje brzmienie: |"ust. 1 pkt 15 Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Radzionków, |ul. Zofii Nałkowskiej 2".
 
§ 2
 
Pozostałe zapisy Statutu Powiatu Tarnogórskiego nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Fiała

Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 1076

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05

« POWRÓT

WYDRUK