» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała Nr XLVIII/444/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.Symbol: EB0716-16/06

Uchwała Nr XLVIII/444/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 43 ust. 1, art. 53 a ust. 2, art. 60 ust. 4 b i ust. 6  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§1

1.Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 47-51, zwanego dalej "Szpitalem" wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 24-01367 oraz wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045463.
2.Oznaczyć dzień 1 kwietnia 2010 roku jako dzień otwarcia likwidacji Szpitala, a dzień 30 czerwca 2010 roku  jako dzień zakończenia działalności medycznej zakładu.
3.Termin zakończenia czynności likwidacyjnych oznaczyć na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§2

1.Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala dalsze nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości  zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę akcyjną  z 100 % udziałem Powiatu Tarnogórskiego pod nazwą:
"Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2.Spółka, o której mowa w § 2 ust. 1 przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów oraz dokumentację osobową pracowników likwidowanego Szpitala.

§3

1.Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w drodze uchwały wyznaczy likwidatora oraz określi szczegółowy zakres jego zadań.
2.Koszty związane z likwidacją pokrywane są przez likwidatora z przychodów własnych Szpitala w likwidacji.

§4

Ustalić, że Spółka oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę, o której mowa w § 2 ust. 1, przejmie pracowników likwidowanego Szpitala  na zasadach określonych w art. 23š kodeksu pracy.

§5

Mienie, w tym wartości niematerialne i prawne, stanowiące własność Szpitala oraz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego, dotychczas użytkowane przez szpital zostaną wniesione aportem do nowo tworzonej Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 na zasadach określonych w odrębnych przepisach.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
§6

Zobowiązania i należności SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Tarnogórskiego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Fiała


 


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 1553

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK