» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2008

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Budżetu i Finansów Starostwa PowiatowegoSymbol: SKO.0912-1/08

Tarnowskie Góry, dnia 09.02.2009 roku

SKO.0912-1/08

SZANOWNA PANI
Urszula Radusiewicz
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
- w miejscu -

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu
i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
1) nie wykonaniu bądź nieprawidłowym wykonaniu zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia z dnia 8 lutego 2008 roku znak: SKO.0912-3/07, polegającym na:
- dokonywaniu wydatków powyżej kwot ustalonych w rocznym planie finansowym niezgodnie z art.35 ust.1 i art.138 pkt.3 w związku z art.189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ujmowaniu w księgach rachunkowych dowodów księgowych po upływie okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiły dane zdarzenia gospodarcze, naruszając postanowienia art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz §1 ust.17 zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 104/2007 z 31.12.2007 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ze zmianą wynikającą z zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 60/2008 z 11.07.2008 roku,
- klasyfikowaniu wydatków związanych z zakupem znaków sądowych z tytułu opłat dotyczących spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych oraz opłat kancelaryjnych w paragrafie 4510 "Opłaty na rzecz budżetu państwa", niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 roku nr 107, poz. 726 z późn. zm.) - w trakcie kontroli ww. wydatki przeksięgowano do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- nieterminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (faktura VAT 114/08 z dnia 30.09.11.2008 roku oraz rachunek nr SGZ-R/6892/2008 z dnia 24.09.2008 roku), co narusza art.35 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
2) prowadzeniu ewidencji księgowej na koncie 980 -"Plan finansowy wydatków budżetowych", w sposób niezgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego   oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 roku nr 142 poz. 1020 z późn. zm.), z jednoczesnym naruszeniem art.22 ust.1 oraz  art.24 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) tj. ewidencjonowaniu kwot niezgodnych z planem finansowym;
3) naruszeniu, w przypadku faktury VAT nr 156 z 23.10.2008 roku, zasad obiegu dokumentów potwierdzających fakt zakupu materiałów, robót i usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie terminów ich przekazywania pomiędzy poszczególnymi komórkami Starostwa Powiatowego, określonych w Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 1/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 stycznia 2008 roku;
4) złożeniu sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.10.2008 roku w terminie niezgodnym z §18 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 roku, nr 115 poz. 781 z późn. zm.) oraz załącznikiem nr 38 do ww. rozporządzenia;
5) klasyfikowaniu wydatków niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107 poz. 726 z 2006r. z późn. zm.) tj.:
- opłaty sądowej za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (opłata stała od wniosku w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia), którą ujęto w paragrafie 4510 "Opłaty na rzecz budżetu państwa",
- zakupu płyt DVD oraz CD, który ujęto w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia",
- dofinansowania studiów podyplomowych w ramach umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji w formie szkolnej przez pracowników Starostwa Powiatowego, które ujęto w paragrafie 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej",
- zakupu switcz-a, który ujęto w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia",
w trakcie kontroli ww. wydatki przeksięgowano do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-1/08, zobowiązuję do:
1) prawidłowej realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 8 lutego 2008 roku znak: SKO.0912-3/07, a mianowicie do:
- przestrzegania zasady dokonywania wydatków publicznych na cele i w wysokościach określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 i art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- wprowadzania do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, stosownie do przepisów art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76,
poz. 694 z późn. zm.) oraz §1 ust.17 zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 104/2007 z 31.12.2007 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ze zmianą wynikającą z zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 60/2008 z 11.07.2008 roku,
- terminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług zgodnie z art.35 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
2) ewidencjonowaniu na koncie 980 -"Plan finansowy wydatków budżetowych" kwot zgodnych z planem finansowym poprzez zwrócenie uwagi na rzetelność sporządzanych dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów, stosownie do przepisów art.22 ust.1 oraz  art.24 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zapewniając tym samym prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 980 zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego  oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 roku nr 142 poz. 1020 z późn. zm.);
3) przestrzegania zasad obiegu dokumentów potwierdzających fakt zakupu materiałów, robót i usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie terminów ich przekazywania pomiędzy poszczególnymi komórkami Starostwa Powiatowego, określonych w Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 1/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 stycznia 2008 roku, ze zmianą wynikającą z zarządzenia nr 2/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 stycznia 2009 roku;
4) terminowego składania sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z §18 ust.1 załącznikiem nr 38 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 roku, nr 115 poz. 781 z późn. zm.);
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2009-02-09)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2009-02-09

Data wprowadzenia: 2009-02-10

Wyświetleń: 1571

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2009-02-10

« POWRÓT

WYDRUK