» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Kompetencje Wydziału Inwestycji i Gospodarki MieniemFragment Uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku:

§ 56

Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

1. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem należą:

1) kompetencje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustawach i przepisach szczególnych, w szczególności:

a) nabywanie na rzecz Powiatu i zbywanie nieruchomości oraz mienia ruchomego,

b) regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

c) wydawanie opinii, wnoszenia uwag, uzgadnianie projektów planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

d) opracowanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,

e) porządkowanie stanu prawnego nieruchomości będących w powiatowym zasobie nieruchomości oraz będących we władaniu Powiatu, w tym udział w czynnościach geodezyjnych wykonywanych na zlecenie innych podmiotów,

f) administrowanie nieruchomościami powiatu,

g) prowadzenie ewidencji i znakowanie składników majątkowych Powiatu, wraz z ewidencją sprzętu komputerowego i oprogramowania,

h) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

i) organizowanie i przeprowadzanie procedury obciążania i znoszenia obciążenia składników majątkowych ograniczonymi prawami rzeczowymi i zobowiązaniami (użytkowanie, służebność, trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie),prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na czasowe zajęcie terenu,

j) wystawianie faktur,

k) naliczanie zobowiązań Powiatu oraz składanie deklaracji w zakresie podatku
od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,

l) wykonywanie czynności związanych z ubezpieczeniem składników majątkowych stanowiących własność Powiatu oraz funkcjonariuszy publicznych od majątkowej odpowiedzialności odszkodowawczej,

m) realizacja obowiązków właścicielskich dotyczących lokali mieszkalnych,

n) sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłowością i legalnością gospodarowania powierzonym mieniem w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz spółkach prawa handlowego, w których powiat posiada udziały i akcje,

o) wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu wrazzoszacowaniem oraz wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych zusuwaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu usuniętego na koszt właściciela,

p) opracowywanie projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu i Rady związanych
z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu,

q) przygotowywania sprawozdań i dokumentów informacyjnych,

r) Wydział wykonuje czynności techniczne związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi dokonywania zmian w budżecie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

s) prowadzi działania związane z procesem inwestycyjnym i remontowym w obiektach wchodzących w skład mienia Powiatu oraz mienia będącego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu, które aktualnie nie jest jego własnością, w szczególności:

- kierowanie przygotowaniem, przebiegiem, odbiorem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych- remontowych,

- współdziałanie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem zewnętrznych dotacji i pożyczek oraz dotyczących ich rozliczenia,

- przygotowanie kosztorysów inwestorskich, na potrzeby Starostwa,

2) kompetencje w zakresie prowadzenia biura rzeczy znalezionych, w tym:

a) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych,

b) prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,

c) podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,

3) kompetencje w zakresie informatyzacji urzędu, w szczególności:

a) zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

b) prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,

c) dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania oraz tuszy i tonerów,

d) koordynowanie zadań z zakresu informatyki w Starostwie,

e) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego,

f) organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego,

g) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,

h) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym ksiąg inwentarzowych,

i) tworzenie strony internetowej na poziomie jej oprogramowania, konfiguracji i administracji z wyłączeniem prac związanych z grafiką,

j) przygotowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej,

k) czuwanie nad poprawnością i zgodnością urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej z obowiązującym wzorem,

l) prowadzenie nadzoru systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, pod kątem możliwości nieuprawnionego dostępu oraz utraty danych i zgłaszanie wniosków Administratorowi Danych Osobowych.

4) organizacja procesu zaopatrzenia – zakupu materiałów i usług:

a) sporządzanie zapotrzebowania i dokonywanie zakupów materiałów biurowych, innych materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do pracy Starostwa,

b) dochodzenie roszczeń z tytułu zobowiązań serwisowo-gwarancyjnych, jak również z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową,

5) kompetencje w zakresie spraw porządkowych:

a) zapewnianie bieżącej obsługi i konserwacji instalacji w obiektach Starostwa
w szczególności sieci: telefonicznej, gazowej, wodociągowej kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej,

b) zapewnianie w obiektach Starostwa obsługi w zakresie ochrony mienia, prac konserwatorskich, wszystkich niezbędnych przeglądów budynków oraz utrzymywania czystości,

c) zapewnianie pracownikom Starostwa użytkowania samochodów służbowych, w tym prowadzenie ewidencji i rozliczanie przebiegu użytkowanych pojazdów.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2015-09-17

Wyświetleń: 1607

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2006-06-21
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2007-10-29
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2007-10-29
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2010-12-09
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2012-05-17
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2012-05-17
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2012-05-17
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2012-05-17
Edycja dokumentu: Rafał Ulfik, dnia: 2012-05-17
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2015-09-17
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK