» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 169/801/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich GórachSymbol: 169/801/2008

Uchwała  Nr 169/801/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 r.  w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu pod obrady projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 169/801/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 r.

 

  

Uchwała Nr….../..…./ 2008

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ............................2008 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  28 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

  

 Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

 uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty:

W rozdz. II - Przedmiot działalności, § 7 dodaje się punkt 11 w następującym brzmieniu:

11.   Dokonywanie przeglądów budowlanych przewidzianych prawem w budynkach administrowanych przez Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz dokonywanie wpisów protokołów wykonanych przez osoby uprawnione w książkach obiektów budowlanych w/w obiektów.

 

§ 2

 

Pozostała treść przedmiotowej uchwały pozostaje bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2008 roku.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 889

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK