» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Strategii i Rozwoju

Kompetencje Wydziału Strategii i Rozwoju1. Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należy realizowanie zadań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a w szczególności:
1) rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne,
2) rozpoznawanie potrzeb w zakresie dofinansowania zadań Powiatu ze środków zewnętrznych,
3) współpracowanie i koordynowanie zadań w zakresie opracowywania projektów oraz przygotowania finansowania projektów z funduszy zewnętrznych,
4) przygotowywanie, na podstawie danych otrzymanych z wydziałów, wniosków w celu pozyskania funduszy zewnętrznych wraz z niezbędną dokumentacją,
5) zarządzanie projektami dofinansowywanymi z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
6) przygotowywanie dokumentów koniecznych do zarządzania projektem w sferze finansowej,
tj. wniosków o płatność, rozliczeń finansowych itp.,
7) monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych projektów,
8) prowadzenie spraw z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
9) opracowywanie materiałów niezbędnych do ustalenia strategii powiatu,
10) koordynowanie procesu realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego oraz Strategii Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim oraz Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego
11) konsultowanie dokumentów strategicznych.
2. Realizowanie zadań z zakresu programowania rozwoju gospodarczego poprzez współpracowanie z instytucjami otoczenia biznesu i rozwoju regionalnego, organizowanie cyklicznych spotkań
i konferencji.
3. Do zadań Wydziału należy bieżąca współpraca z organami spółek prawa handlowego, w których Powiat posiada prawa i udziały oraz współpraca z innymi wspólnikami i akcjonariuszami tych spółek, w tym:
1) prowadzenie wykazu spółek prawa handlowego, w których Powiat posiada prawa
i udziały oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów,
2) opiniowanie planów, programów oraz wniosków tych spółek przekładanych Zarządowi
i Radzie
3) przygotowywanie informacji dla Zarządu o działaniach podejmowanych przez
te spółki.


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Nowacka

Data wprowadzenia: 2019-02-21

Wyświetleń: 546

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2015-09-28
Edycja dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2015-09-28
Edycja dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2017-09-11
Edycja dokumentu: Katarzyna Nowacka, dnia: 2019-02-21
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK