» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Kompetencje Biura Bezpieczeństwa Publicznego§ 51 uchwała Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku
– z późniejszymi zmianami

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego realizuje zadania w zakresie:

1. ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych,
   w szczególności:

    1) zapewnianie ochrony oraz kontrola informacji niejawnych w tym prowadzenie kancelarii
       niejawnej,
    2) zapewnianie ochrony systemu teleinformatycznego,
    3) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Starosty
        wobec   osób zajmujących stanowiska (wykonujących rodzaj pracy), z którymi może łączyć
        się dostęp   do informacji niejawnych,
    4) szkolenie pracowników dopuszczonych do prac związanych z dostępem do informacji
        niejawnych.

2. służb, straży i reagowania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
    w szczególności:

     1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem,
        reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu,
     2) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym związanym z powiatowym planem
         reagowania Kryzysowego (opracowywanie, przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia,  
         realizacja zadań, wydawanie zaleceń gminom oraz zatwierdzanie gminnych planów reagowania
         Kryzysowego ),
     3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania 
         na potencjalne zagrożenia,
     4) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
     5) realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
     6) obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego zadań należy:

        a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
            zarządzania kryzysowego,
        b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
        c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
            ostrzegania ludności,
        d) współpracowanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
        e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
        f) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
        g) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

     7) współpracowanie i koordynacja zadań z powiatowymi służbami, strażą, urzędami miast i gmin
         na terenie Powiatu oraz organizacjami pozarządowymi,
     8)  prowadzenie oceny możliwych zagrożeń na obszarze Powiatu,
          zapobieganie i przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
     9) opracowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących zapobiegania i likwidacji
          skutków zagrożeń (zdarzeń) oraz zapewnianie warunków wykonywania przez Starostę zadań
          związanych z zarządzaniem kryzysowym,
     10) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa,
           ochrony życia i mienia mieszkańców,
     11) monitorowanie napięć społecznych w regionie.

3. spraw wojskowych i obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony
    RP, w szczególności:

     1) organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
     2) organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
     3) organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej:

        a) opracowanie planu obrony cywilnej powiatu oraz opiniowanie planów gminnych,
        b) planowanie, organizacja i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
        c) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
           wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
        d) koordynowanie działań w zakresie planów ewakuacji ludności na wypadek powstania
            masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
        e) koordynowanie działań w zakresie planowania zapewnienia ochrony płodów rolnych
            i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń
           wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
        f)  wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej
            poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie
            przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
        g) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach dotacji celowej
            na organizację tego zadania,

    4) realizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej i akcji kurierskiej.

4. bezpieczeństwa publicznego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w szczególności:

    1) współuczestniczenie w budowaniu i realizacji „Powiatowego programu zapobiegania
        przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”,
    2) sporządzanie sprawozdań z realizacji poszczególnych zamierzeń ww. Programu;
    3) koordynowanie współdziałania pomiędzy Powiatem, lokalnymi samorządami, policją, strażą
        pożarną, wymiarem sprawiedliwości oraz innymi jednostkami i organizacjami w zakresie 
        doskonalenia form i metod współpracy ze społecznością lokalną w realizacji zadań zawartych
        w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
        i bezpieczeństwa obywateli”,
    4) organizowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym przeprowadzanie
        okresowych badań i analiz w zakresie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
        w Powiecie,
    5) przedstawianie Staroście diagnozy, prognozy, wniosków i propozycji zmierzających
        do utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu,
    6) współuczestniczenie w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku wynikających ze
        współpracy pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji a Starostą. Przedstawianie propozycji 
        oraz sporządzanie sprawozdań, wniosków zmierzających do doskonalenia zasad współpracy
        w tym przedmiocie,
    7) uczestniczenie w budowaniu bezpieczeństwa publicznego poprzez realizację zadań zawartych 
        w programach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
    8) koordynowanie działań w zakresie realizacji Bezpiecznych Ferii oraz Bezpiecznych Wakacji na
        terenie Powiatu,
    9)  podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w miejscach
         zbiorowego wypoczynku letniego, w szczególności na terenach lokalnych akwenów wodnych,
    10)obsługiwanie administracyjno-biurowe Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz realizowanie
         wniosków wypracowanych podczas posiedzeń Komisji.

5.kompetencji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   w szczególności uzgadnianie projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

6.Biuro współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego
   Powiatu.

7.Biuro wykonuje czynności techniczne związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi dokonywania
   zmian w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Michal Dittmann

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Wyświetleń: 1671

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2006-06-23
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2008-02-20
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2008-02-20
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2010-07-19
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2010-07-19
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2010-07-19
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2011-07-08
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2011-07-11
Edycja dokumentu: Janusz Bentkowski, dnia: 2011-07-12
Edycja dokumentu: Michal Dittmann, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Michal Dittmann, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Michal Dittmann, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Michal Dittmann, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Michal Dittmann, dnia: 2013-03-12
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK