» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2008 roku

Uchwała nr 91/424/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznejSymbol: 91/424/2008

Uchwała nr 91/424/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku art. 4 ust. 1, pkt 3 i 22 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873  ze zm.) oraz na podstawie 16 ust. 3, w związku z art. 82 ust 4 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz §11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U z 2007r., nr 201, poz. 1455).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej.

§ 2

 

1.       Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznacza kwotę 30 000 zł.

2.       Wysokość środków wykorzystanych na realizację zadań objętych konkursem z zakresu pomocy społecznej w 2007r. wynosiła 0 zł. Podmioty przystępujące do konkursu w 2007 roku nie spełniły wymogów konkursu.

 

§ 3

1.       Celem konkursu ofert jest wyłonienie i udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań Powiatu Tarnogórskiego w zakresie pomocy społecznej w sferze:

a)    wspierania działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b)    realizacji zadań ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

2.       Realizacja zadania winna być przeprowadzona poprzez:

a)       prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego dla:

-          osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w sytuacjach pojawiania się niepełnosprawności,

-          rodzin mających problemy w zakresie opieki i wychowania, w tym rodzin zastępczych,

b)       prowadzenie środowiskowych ponadgminnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w szczególności celem udzielania pomocy w przezwyciężaniu trudności wynikających z niepełnosprawności,

c)       współpracę z Rodzinnym Domem Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80 w zakresie dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce,

d)       wspieranie dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dziećmi przebywającymi w placówce,

e)       wydawanie kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii o spełnianiu przez nich warunków, a kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowywania.

3.   Obszarem realizacji zadań jest Powiat Tarnogórski.

 

§ 4

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1.01.2008 roku, a kończy nie później niż 31.12.2008 roku.

  

§ 5

 

1.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze pomocy społecznej:

a)       organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

2.   Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1 może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.

3.       W odniesieniu do §3 ust. 2 pkt c) do e) podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wpisane do rejestru wojewody.

 

§ 6

1.       Oferta powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

b)     harmonogram działań planowanych przy realizacji zadania,

c)     informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

d)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział finansowych i pozafinansowych środków własnych, np. praca wolontariuszy, wynajem pomieszczeń itp,

e)     informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

f)       informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania w wysokości co najmniej 10% ogólnego kosztu realizacji zadania,

g)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

h)     inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o niniejszym otwartym konkursie ofert.

2.       Oferta powinna być złożona na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., nr  44 poz. 427).

3.       Obowiązujący formularz oferty dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 w pokoju nr 3 oraz na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl

4.       Oferta powinna być złożona w terminie do 29 lutego 2008r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 pokój nr 1.

  

§ 7

 

1.       Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

a)     zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w § 6 ust. 1,

b)     dołączenie aktualnego (z ostatnich trzech miesięcy) odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru,

c)     dołączenie statutu podmiotu,

d)     przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za rok 2007 lub za rok 2006, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,

e)     dołączenie aktualnego pełnomocnictwa do składania wniosku o dotacje na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania z nich rozliczeń - w przypadku ofert składanych przez oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej,

f)       dołączenie upoważnienia do reprezentowania podmiotu - w przypadku, gdy w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie ma informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,

g)     dołączenie oświadczenia, że podmiot w ciągu ostatnich trzech lat nie wykorzystał dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem,

h)     dołączenie opisu sposobu promocji projektu,

i)       opatrzenie dokumentów datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, na kopiach dokumentów powinna ponadto zostać umieszczona adnotacja  "za zgodność z oryginałem". 

2.       Oferty niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone  po terminie określonym w  § 6 ust. 4 pozostają bez rozpatrzenia.

3.       Dopuszcza się możliwość uzupełnienia złożonej w terminie oferty na wezwanie Zespołu opiniującego.

4.       Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

§ 8

1.       Złożone Oferty opiniowane są przez Zespół opiniujący powołany przez Zarząd Powiatu.

2.       Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)       baza lokalowa i wyposażenie podmiotu, w tym zasoby rzeczowe - 0-3 pkt,

b)       liczba osób (w tym wolontariuszy), przy udziale których ma być realizowane zadanie, ich kwalifikacje i doświadczenie - 0-10 pkt,

c)       wysokość wkładu własnego - 1-5 pkt

§         10% - 20 % wkładu własnego       -     1 pkt,

§         21% - 30% wkładu własnego        -     2 pkt,

§         31% - 40%  wkładu własnego       -     3 pkt,

§         41% - 50%  wkładu własnego       -     4 pkt,

§         51% - i więcej wkładu własnego    -     5 pkt,

d)       wiarygodność, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych wcześniej środków finansowych - 0-5 pkt,

e)       zasięg terytorialny zadania - 1-7 pkt

§         2 gminy   -  1 pkt,

§         4 gminy   -  3 pkt,

§         6 gmin     -  5 pkt,

§         7-8 gmin -  6 pkt,

§         9 gmin     -  7 pkt,

f)         przewidywana liczba adresatów pomocy - 1-3 pkt,

g)       okres realizacji zadania - 1-7 pkt

§         jednorazowe        - 1 pkt,

§         cykliczne            - 4 pkt,

§         ciągłe                  - 7 pkt,

h)       opis sposobu promocji projektu - 0-5 pkt.

3.       Maksymalnie można otrzymać 45 punktów. Dofinansowane będą tylko projekty, które uzyskają               23 i więcej punktów.

4.       Koszty kwalifikowane stanowią wydatki niezbędne do realizacji zadania, mające z nim bezpośredni związek:

a)       związane z bazą lokalową przedsięwzięcia (wynajem, opłaty za media),

b)       opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, kserograficzne, komunikacyjne

c)       koszty działań promocyjnych i informacyjnych pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym ze strony Powiatu Tarnogórskiego i bezpośrednio służą promocji i informacji w odniesieniu do danego zadania,

d)       koszty usług księgowych bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem oraz konieczne do jego realizacji,

e)       wydatki związane z organizacją stanowisk pracy wolontariuszy,

f)         wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

g)       honoraria dla osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji zadania (z wyłączeniem umów o pracę).

5.       Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Tarnogórskiego po zapoznaniu się z opinią Zespołu.

6.       Zarząd Powiatu uzasadni wybór ofert ustosunkowując się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ogłoszeniu.

7.       Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31.03.2008 roku.

8.       Wyniki konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 9

 

Podstawą do uruchomienia przyznanej dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie a podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

 

 § 10

 

Konkurs podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

    

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-01-24

Wyświetleń: 893

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-24

« POWRÓT

WYDRUK