» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała nr 79/377/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomościUchwała nr 79/377/2007
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 26 listopada 2007 roku


w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości


na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 31 poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity)


Zarząd Powiatu
uchwala:


§ 1

1. Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wyposażonego
w centralne ogrzewanie, gaz przewodowy oraz łazienkę i wc ustala się w wysokości 4,20 zł.
2. Dla budynków nowych lub będących po kapitalnym remoncie, ze względu na bardzo dobry stan techniczny, stawkę bazową czynszu podwyższa się o 25%.


§ 2

1. Wprowadza się na terenie Powiatu Tarnogórskiego trzy strefy do ustalania stawek czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych:
 I strefa: Miasto Radzionków oraz Dzielnice Miasta Tarnowskie Góry: Śródmieście
                            - Centrum, Osada Jana
 II strefa: Gmina Tworóg i Miasto Miasteczko Śląskie oraz pozostałe dzielnice Miasta
                            Tarnowskie Góry
 III strefa: Gminy: Świerklaniec, Krupski Młyn, Miasto Kalety, Ożarowice i Zbrosławice.

2. Dla budynków jednorodzinnych i dwurodzinnych do ustalenia stawek czynszowych przyjmuje się stawkę bazową I strefy.


§ 3

Stawka bazowa czynszu określona w § 1 ulga obniżeniu o następujący procent z tytułu:

Lp. Czynniki %
1 Położenie w strefie II 15
2 Położenie w strefie III 30

§ 4

1. Stawka bazowa czynszu określona w § 3 ulega obniżeniu o następujący procent z tytułu:

Lp. Czynniki %
1 Brak instalacji centralnego ogrzewania 10
2 Brak gazu przewodowego 10
3 Brak instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 15
4 Brak łazienki w mieszkaniu 10
5 Brak wc w mieszkaniu  10
6 Wspólne użytkowanie mieszkania przez wielu najemców 15
7 Lokalizacja mieszkania w suterenie 15
8 Lokalizacja mieszkania na parterze lub poddaszu 5
9 Kuchnia bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego 5

2. Suma ulg określonych w ust. 1 nie może przekraczać 50% dla jednego lokalu mieszkalnego.

§ 5

1. Przez wc rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo - kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli sedesowej i spłuczki.
2. Przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenia posiadające stałe instalacje: wodociągowo - kanalizacyjną, ciepłej wody dostarczanej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu lub inne, umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, muszli sedesowej, baterii, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego).
3. Przez instalację centralnego ogrzewania rozumie się instalację umożliwiającą rozprowadzenie ciepła w lokalu mieszkalnym, dostarczonego z elektrociepłowni, ciepłowni, kotłowni lokalnych lub urządzenia grzewczego zainstalowanego w lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu przynależnym, obsługiwanego przez najemcę.
4. Przez gaz przewodowy rozumie się instalację gazową doprowadzoną do lokalu.
5. Przez suterenę rozumie się kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej takiego terenu, przylegającego do tej strony budynku.
6. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarki, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom najemcy, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.
Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
i komórek gospodarczych przeznaczonych na przechowywanie opału.
Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian, według zasad określonych w Polskiej Normie. 
7. W razie najmu pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym wspólnie przez dwóch lub więcej najemców, powierzchnię użytkową pomieszczeń wspólnych oblicza się proporcjonalnie
do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z najemców.

§ 6

Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania opłat za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia, w szczególności za odbiór nieczystości stałych
i płynnych, windę i antenę zbiorczą.

§ 7

Czynsz najmu płacony jest w terminie określonym w umowie najmu na wskazany przez wynajmującego rachunek.

§ 8

1. W przypadku wynajmu lokalu w drodze przetargu na stawkę czynszu, stawka ta zostanie określona w wyniku tego przetargu.
2. Stawkę wywoławczą w przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego wylicza się na podstawie niniejszej uchwały.
3. Stawkę wylicytowaną w drodze przetargu zmienia się wraz ze zmianą stawki określonej w § 1 o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy stawką bazową przed i po zmianie.
4. Jeżeli stawka wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały zrówna
się lub przekroczy stawkę z przetargu dalsze podwyżki postępować będą na zasadach wynikających z niniejszej uchwały. 

§ 9

Tracą moc uchwały nr:
1. 117/852/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.09.2004 r. w sprawie ustalenie stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości
2. § 2 Uchwały nr 162/1143/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia i finansowania prac wykonanych przez najemców w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego" oraz zmiany uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości
3. 165/1169/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/852/2004 w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości
4. 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/852/2004 w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości
5. 266/1798/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/852/2004 w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości zmienioną Uchwałą
nr 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r.
6. 62/319/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/852/2004 w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości zmienioną Uchwałą
nr 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r. i Uchwałą nr 266/1798/2006 z dnia 24.11.2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12

Uchwała zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Wyświetleń: 967

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2007-12-03

« POWRÓT

WYDRUK