» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/321/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr II/29/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.Symbol: 62/321/2007

Uchwała nr 62/321/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr II/29/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z póź. zmian.) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

 

Wprowadzić następującą autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr II/29/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski:

§ 1 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "w załączniku nr 1 do uchwały w lp. 1 dodaje się pkt. 6 : kierownik filii Młodzieżowego Domu Kultury  - 250 zł"

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 769

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK