» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/119/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/119/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w ten sposób, że:
1. w § 54, pkt 1 dopisać na końcu zdania zwrot: "o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych",
2. w § 54, pkt 2 dopisać ppkt 64) o następującej treści: "Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dróg powiatowych i gminnych",
3. w § 62 dopisać pkt 4 o następującej treści: "Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności Wydział opiniuje wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych",
4. w § 66, pkt 1 skreślić ppkt 6) oraz dostosować numerację pozostałych podpunktów,
5. w § 66, pkt 1 dopisać ppkt 20) o następującej treści: "opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych",
6. w § 65, pkt 1 dopisać ppkt 14) i ppkt 15) w następującym brzmieniu:
"14) kompetencje wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a. wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
b. ustalanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów,
c. nakładanie dodatkowych opłat w przypadku samowolnego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
d. wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji gruntów rolnych,
e. prowadzenie okresowych kontroli na terenach podlegających rekultywacji,
f. wydawanie decyzji o zakończeniu rekultywacji,
15) zadanie w zakresie: Ochrona Głównego Zbiornika Wód Poziemnych 330-Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją trenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji."


§ 2

W pozostałym zakresie Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach nie ulega zmianom.


§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.
 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 1174

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK