» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/114/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/114/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) 


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",
zmienia się kwotę 109 714 307 zł. na kwotę 109 950 999 zł.

2. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt d) środki własne powiatu
zmienia się kwotę 32 828 525 zł. na kwotę 33 065 217 zł.

3. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",
zmienia się kwotę 112 334 980 zł. na kwotę 112 571 672 zł.

4. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt a) wydatki bieżące
zmienia się kwotę 101 430 697 zł. na kwotę 101 739 686 zł.

5. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zmienia się kwotę 61 921 071 zł. na kwotę 61 926 871 zł.

6. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt a) wydatki bieżące w tym: dotacje
zmienia się kwotę 7 975 527 zł. na kwotę 7 947 192 zł.

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt a) wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu 
zmienia się kwotę 87 800 zł. na kwotę 81 550 zł.

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt b) wydatki majątkowe
zmienia się kwotę 10 904 286 zł. na kwotę 10 831 986 zł.

9. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt c) "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego" - 
zmienia się kwotę 3 383 427 zł. na kwotę 3 355 092 zł.

10. w § 2 zmienia się treść pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
"1. Zatwierdza się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu:
a) Stan środków na początek okresu          478 505 zł.,
b) Dochody                                              1 168 345 zł.,
c) Wydatki                                               1 646 850 zł."

§ 2

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok z tytułu dochodów własnych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonać zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok przekazywane  w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 21 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 1001

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Wprowadził: Barbara Kula, Dnia: 2007-06-29, Pobrań: 625

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK