» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/153/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał VI i VII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 29/153/2007

 

Uchwała nr 29/153/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał VI i VII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał VI i VII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 12 i 27 marca 2007 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 29/153/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku.

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

VI/74/2007

w sprawie skierowania apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dokończenie zadania mającego na celu zabezpieczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330 - Gliwice i 327 Lubliniec -Myszków poprzez wyeliminowanie dopływu zanieczyszczeń pochodzących z odpadów Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w Likwidacji.

Wykonuje:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

2.        

VII/75/2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i PCPR w Tarnowskich Górach

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

3.        

VII/76/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Środowiska prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych  im. S. Morawskiego w Brynku

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

4.        

VII/77/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa                     i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 i kształcących w zawodach właściwych dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

5.        

VII/78/2007

w sprawie założenia Technikum nr 15 z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

6.        

VII/79/2007

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonuje:

Pełnomocnik ds. ON oraz PCPR w Tarnowskich Górach

Nadzoruje:

Starosta i Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk  

7.        

VII/80/2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006

Wykonuje:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

8.        

VII/81/2007

w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów                      w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

 

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

9.        

VII/82/2007  

w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów                  w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

10.     

VII/83/2007

w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXXIII/279/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

11.     

VII/84/2007

w sprawie nadania imienia Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

12.     

VII/85/2007

w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem aplikacyjnym p.n. " Cyfrowa prezentacja atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego"                  w ramach Programu  Operacyjnego 2007 - "Dziedzictwo Kulturowe"

Wykonuje:

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Nadzoruje:

Wicestarosta Powiatu

13.     

VII/86/2007

w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu do rozpoznania skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego wniesionej przez: Wiktorię Sztaba, Halinę Pełka, Grażynę Grzelewską i Andrzeja Skowronka oraz przekazania skargi do rozpatrzenia wojewodzie

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

 

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

14.     

VII/87/2007  

w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu                  w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

15.     

VII/88/2007

w sprawie nabycia przez Powiat Tarnogórski 48 sztuk akcji GTL S.A.

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

16.     

VII/89/2007

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

 

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-20

Wyświetleń: 937

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-20

« POWRÓT

WYDRUK