» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/150/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".Symbol: 29/150/2007

Uchwała nr 29/150/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Załącznik do uchwały nr 29/150/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku.

 

 

Uchwała Nr ....../....../2007

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ......................2007 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".

 

 

            Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i w związku z art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), nawiązując do § 14, pkt 3 statutu SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Zatwierdzić zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przyjęte
przez Radę Społeczną szpitala uchwałą Nr 6/2007 z dnia 23 marca 2007 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

 

            Na terenie szpitala prowadzona była działalność gospodarcza o charakterze gastronomicznym, przez firmę zewnętrzną "ESKULAP" B. i J. Środa, bez podpisanej umowy korzystania z lokalu szpitala.  W następstwie uzyskania  wyroku sądowego, zobowiązującego dotychczasowego najemcę bufetu szpitalnego do opuszczenia lokalu, Pani Barbara Wawrzeńczyk - Anders, dyrektor szpitala podjęła decyzję
o rozpoczęciu działalności gospodarczej szpitala pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka",
o profilu gastronomicznym oraz w zakresie sprzedaży detalicznej.

 

            Zgodnie z założeniami Pani dyrektor, prowadzenie przez szpital działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka", przyczyni się przede wszystkim
do zwiększenia przychodów szpitala, a także zapewni utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, poprzez przesunięcie pracowników szpitala do nowej komórki organizacyjnej. Jednocześnie nastąpi poszerzenie oferty szpitalnej o usługi
w zakresie gastronomii.

 

            "Bufet szpitalny - kawiarenka" służbowo podlegać będzie zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych.

 

            Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zatwierdzenie zmiany w statucie SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach, przyjętej Uchwałą Nr 6/2007 Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na wniosek dyrektora szpitala zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".  

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 813

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK