» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/149/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21 i ul. Pyskowickiej 47 - 51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich GórachSymbol: 29/149/2007

Uchwała nr 29/149/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21  i ul. Pyskowickiej 47 - 51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21 i ul. Pyskowickiej 47 - 51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                          

 

1

 

Załącznik do uchwały nr 29/149/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

Uchwała nr ...............

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ......................

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21
i ul. Pyskowickiej 47-51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), art. 252 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U.1964r., nr 16, poz.93 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991r, nr 91, poz. 408, z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach XXI/184/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości, w związku
z ograniczeniem działalności medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego,
na nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 oraz dokonanymi podziałami geodezyjnymi nieruchomości, dostosowującymi stan prawny do istniejącego stanu faktycznego.

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Skreśla się treść § 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:

 

"Wyrazić zgodę na obciążenie prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach, nieruchomości położonych
 w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 i ulicy Pyskowickiej 47-51, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących działki gruntu:  

1)       nr   5412/136 o pow. 0,4044 ha, niezabudowana, dla której prowadzona jest KW nr 50844

2)       nr 5410/136 o pow. 1,4284 ha, zabudowana budynkami wykorzystywanymi przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera, dla której prowadzona jest
KW 42359,

3)       nr 1241/2 o pow. 5,5310 ha, zabudowana budynkami wykorzystywanymi przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera, dla której prowadzona jest
KW 35703.

 

§ 2

 

Po § 1 dodać § 1a, o następującej treści:

 

Wyrazić zgodę na zniesienie obciążenia w postaci ograniczonego prawa rzeczowego - użytkowania,
z nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, obejmującej działki gruntu:

1)       nr 5411/136 o pow. 0,3074 ha, zabudowana budynkiem o pow.1850,53m2, dla której prowadzona jest KW nr 50844,

2)       nr 5433/136 o pow. 0,0511 ha, stanowiąca drogę dojazdową, dla której prowadzona jest KW nr 50844,

3)       nr 5408/136 o pow. 0,0249 ha, zabudowana budynkiem prosektorium, dla której prowadzona jest KW nr 42359,

4)       nr 5409/136 o pow. 0,0037 ha, położona pod pasem drogowym drogi gminnej - ulicy Okrzei, dla której prowadzona jest KW nr 42359,

5)       nr 5399/136 o pow.0,0345 ha, położona poza terenem szpitala, będąca
w faktycznym władaniu Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych, dla której prowadzona jest KW nr 42359.

 

§ 3

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE

 

            Powiat Tarnogórski jest właścicielem nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 i Pyskowickiej 47-51, zabudowanych budynkami wykorzystywanymi dotychczas przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy
im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

            Rada Powiatu uchwałą nr XXIX/272/2004 z dnia 26 października 2004r. wyraziła zgodę na obciążenie powyższych nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, ustanowionym na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B.Hagera w Tarnowskich Górach. Powyższe obciążenie zostało ujawnione w księgach wieczystych, prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości.

           Na terenie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, w związku z planowanymi zmianami właścicielskimi, oraz ograniczeniem działalności WSP im.B.Hagera na ww. nieruchomości przeprowadzone zostały podziały geodezyjne. W wyniku prac geodezyjnych pierwotne działki gruntu o nr 813/136 oraz nr 4608/136, zostały podzielone na mniejsze działki, opisane w uchwale.

            W związku z przeprowadzonymi podziałami geodezyjnymi, a tym samym powstaniem nowych działek gruntu, podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy
ul. Opolskiej 21 i ul. Pyskowickiej 47-51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach, jest w pełni zasadne.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 768

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK