» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/148/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: 29/148/2007

Uchwała nr 29/148/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr  LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: uchylenia uchwały nr  LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  

Załącznik do uchwały nr 29/148/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia2007 roku

 

 

Uchwała nr ..................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .......................

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach XXI/184/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Uchylić uchwałę nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


Uzasadnienie

 

Powiat Tarnogórski jest właścicielem nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Mickiewicza 25, obejmującej zabudowaną budynkiem byłego internatu wojskowego działkę gruntu nr 5024/88 o pow.0,0733ha, dla której prowadzona jest KW 53398.

W dniu 30 maja 2006 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę nr LI/501/2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, której przedmiotem jest ww. nieruchomość.

W celu realizacji podjętej przez Radę Powiatu uchwały, Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w sprawie wszczęcia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości. Procedura przetargowa obejmowała 2 przetargi ustne nieograniczone, które
ze względu na brak oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym.

W dniu 27 marca 2007 roku w związku z brakiem oferentów zainteresowanych zakupem nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 5024/88, położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 25, Zarząd Powiatu przyjął stanowisko o odstąpieniu od zbycia ww. nieruchomości. Ponadto Zarząd Powiatu zadecydował, o przeznaczeniu w przyszłości do wyburzenia posadowionego na niej budynku w celu zapewnienia terenu niezbędnego do prawidłowej obsługi budynku "koszarowca" położonego w sąsiedztwie przy ulicy Mickiewicza 29, który po remoncie przeznaczony zostanie na  siedzibę Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, jest w pełni zasadne.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 1039

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK