» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/146/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 rokuSymbol: 29/146/2007

Uchwała nr 29/146/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku

 

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku - o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 29/146/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

Uchwała Nr.................. 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..........................

  

 

w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku

 

 

Na podstawie art. 12, ust. 8a, w związku z art. 5, ust. 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 96, ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przejąć rozszerzony zakres realizowanych na podstawie porozumienia z dnia 3 marca 2006 roku zadań Wojewody Śląskiego w zakresie sprawowania ochrony zabytków, określonych w:

 

  1. ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, dotyczących wykonywania następujących kompetencji:

 

a.       udzielania na podstawie art. 36, ust. 1, pkt. 1 ustawy pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych (z wyłączeniem robót polegających na rozbiórce obiektu) przy zabytku wpisanym do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/610/66 z dnia 27 kwietnia 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków;

b.       udzielania na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 10 ustawy pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/610/66 z dnia 27 kwietnia 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków;

c.       wydawania na podstawie art. 43 ustawy decyzji o wstrzymaniu prac budowlanych wykonywanych bez pozwolenia w odniesieniu do robót budowlanych na obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/610/66 z dnia 27 kwietnia 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz robót prowadzonych w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 10 w zakresie określonym w pkt. a i b niniejszej uchwały;

d.       wydawania na podstawie art. 44 ustawy decyzji w związku z decyzjami wydawanymi na podstawie art. 43 w zakresie określonym w pkt. c niniejszej uchwały;

e.       wydawania na podstawie art. 45 ustawy decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 10 w zakresie określonym w pkt. a i b niniejszej uchwały  oraz w wypadku prac budowlanych wykonywanych bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/610/66 z dnia 27 kwietnia 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

 

2.       ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym           (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami):

 

a.       uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla zabytków znajdujących się na terenie układu urbanistycznego w Tarnowskich Górach wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/610/66 z dnia 27 kwietnia 1966 roku z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków (art. 53 ust. 4 pkt. 2 i art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym )

 

na zasadach, które określi aneks do porozumienia z dnia 3 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Śląskim z Powiatem Tarnogórskim. 

 

§ 2

 

Upoważnić Zarząd Powiatu do zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr .................

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ...........................

 

w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem                 z dnia 3 marca 2006 roku

 

Od dnia 3 marca 2006 roku na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim Powiat Tarnogórski realizuje niektóre zadania z zakresu ochrony zabytków. 

Zakres powierzonych zadań obejmuje czynności administracyjne wynikające z przepisów art. 39 ust. 3 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oraz art. 27, art. 29 ust. 1 i art. 32 ust. 1, pkt. 3 i ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami)       w stosunku do obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin Powiatu, w szczególności:

 

a.       uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;

b.       uzgadnianie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia;

c.       przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, prowadzenia prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku;

d.       prowadzenie badań obiektów i przedmiotów posiadających cechy zabytków;

e.       przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.

 

Dotychczas opieką konserwatorską, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach miejscowych, objęto zabytki głównie w gminach: Radzionków, Kalety, Ożarowice, Zbrosławice, Krupski Młyn i częściowo w gminach: Świerklaniec, Tworóg, Miasteczko Śląskie.

Dla gminy Tarnowskie Góry, w związku z brakiem planu na przeważającym terenie, prawna ochrona konserwatorska ograniczona jest wyłącznie do obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków, w tym obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta pomiędzy ulicami: Legionów, Miarki, Piłsudskiego, Sobieskiego i Królika. Centralna część Tarnowskich Gór jest obszarem o największym zagęszczeniu obiektów zabytkowych oraz dużej aktywności inwestycyjnej, co potwierdza liczba prowadzonych postępowań administracyjnych w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Realizacja przedsięwzięć, często nieskomplikowanych i niewielkich w zakresie, prawnie wymaga każdorazowego uzyskania przed inwestorów stosownych pozwoleń konserwatorskich.

Mając na uwadze potrzebę organizacyjnego usprawnienia działań związanych ze sprawowaniem opieki nad zabytkami w powiecie, Starosta Tarnogórski zwrócił się do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o poszerzenie zakresu przekazanych drogą porozumienia kompetencji o wydawanie orzeczeń w sprawach dotyczących terenów i obiektów położonych w granicach układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego jest do rejestru zabytków pod nr A/610/66 na podstawie decyzji z dnia 15.04.1966 roku.

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem zn. K-EC 413/1550/1/07 przekazał propozycję aneksu do zawartego porozumienia określającego rozszerzony zakres zadań.  

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 843

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK