» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/145/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestruSymbol: 29/145/2007

Uchwała nr 29/145/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) -

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 września 2006 roku nr 111, poz. 3165)

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 29/145/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku.

 

 

Uchwała Nr .....................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ............................

zmieniająca uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

 

 

Na podstawie art. 81, ust. 1, w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12, pkt 1 i 11, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr LIII/527/2006 roku Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 września 2006 roku Nr 111, poz. 3165) wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       w  § 2 ust. 3 pkt. 6 wyraz "instalacji" zastępuje się wyrazem "izolacji" .

 

2.       w  § 2 ust. 3 pkt. 10 wyraz "przeciwwilgociowej" zastępuje się wyrazem "przeciwwłamaniowej".

 

3.       § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Podstawą rozliczenia całości dotacji lub jej części jest komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót budowlanych przez osoby upoważnione przez Starostę Tarnogórskiego przy udziale przedstawicieli Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz otrzymującego dotację. W zależności od potrzeb, w odbiorze uczestniczą specjaliści wskazani przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osoby wskazane przez otrzymującego dotację."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr .................

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ...........................

 

zmieniającej uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia             29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

 

 

Uchwała Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku reguluje zasady przyznawania dotacji dla wykonywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

Zaproponowane w pkt. 1 i 2 zmiany mają charakter porządkowy i polegają na dostosowaniu zapisów określających zakres i rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, które mogą być objęte dotacją z budżetu Powiatu Tarnogórskiego (§ 2 ust. 3 pkt. 6 i 10) - do ustaleń art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162, poz. 1568).

Zmiany określone w pkt. 3, zmieniające brzmienie § 11 ust. 1 uchwały mają na celu doprecyzowanie zapisów dot. komisyjnego odbioru prac lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytkach, w tym wskazania uczestników komisji.

 

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 764

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK