» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała nr 17/91/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5Symbol: 17/91/2007

Uchwała nr 17/91/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 17/91/2007 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku.

 

 

Uchwała nr .................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia......................

 

w sprawie: nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5.

 

Na podstawie art. 47, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn.zm.) w związku z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm).

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie do zasobu Powiatu Tarnogórskiego, od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5,  obejmującej:

1.       działkę niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 174 o pow. 636 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej nr 45471, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

2.       działkę zabudowaną budynkiem sali gimnastycznej, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 176 o pow. 546m2, zapisaną w Księdze Wieczystej nr 45472, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

3.       działkę zabudowaną budynkiem szkoły, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 329/175
o pow. 4235 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej nr 45471, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

Zobowiązać Zarząd Powiatu Tarnogórskiego do nabycia nieruchomości określonej w § 1, w drodze przepisu art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm).

 

§ 3

Nabycie udziału wynoszącego 358/1000 części prawa własności nieruchomości określonej w § 1, następuje z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostki organizacyjnej Powiatu - Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej.

 

§4

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

Traci moc Uchwała nr LIII/563/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego od Skarbu Państwa, na współwłasność z Gminą Tarnowskie Góry ½ udziału w prawie własności nieruchomości, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 5.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-02-23

Wyświetleń: 931

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-02-23

« POWRÓT

WYDRUK