» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2006 r.

Uchwała nr 259/1767/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Symbol: 259/;1767/2006

Uchwała nr 259/1767/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 października 2006 roku

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmianami)

 

 

 

Zarząd Powiatu

 

u c h w a l a :

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

Załącznik do uchwały nr 259/1767/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich  Górach z dnia 23 października 2006 roku.

 

 

Uchwała nr .........…/….........…/2006

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 24 października  2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Powiatu

u c h w a l a :

 

§1

 

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

 w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia

24 października  2006r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

 

82 700,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej: art. 12

51 000,00

 

 

 

2.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne: art. 26

w brzmieniu obowiązującym do 31.I.2003r.

14 700,00

 

 

 

4.

Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych: art. 38 i 40

17 000,00

 

    

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

 

z dnia 24 października 2006r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

1 691 711,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                    w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. a

390 941,00

 

 

 

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b

36 103,00

 

 

 

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

 

326 897,00

 

 

 

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                          w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

200 000,00

 

 

 

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

737 770,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

 

dotychczas

zw. / zmn.

po zmianach

 

 

Razem:

 

 

85 700,00

 

- 3 000,00

 

82 700,00

1.

Udzielanie o.n. pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej: art. 12

51 000,00

0

51 000,00

2.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne: art. 26

w brzmieniu obowiązującym do 31.I.2003r.

14 700,00

0

14 700,00

4.

Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego o.n.: art. 38 i 40

20 000,00

- 3 000,00

17 000,00

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

dotychczas

zw. / zmn.

po zmianach

 

 

Razem:

 

 

1 688 711,00

 

+ 3 000,00

 

1 691 711,00

1.

Dofinansowanie uczestnictwa o.n. i ich opiekunów                    w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. a

390 941,00

0

390 941,00

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki o.n. :  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b

43 630,00 

-7 527,00

36 103,00

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

316 370,00

+7 527,00

+ 3 000,00

326 897,00

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                          w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

200 000,00

0

200 000,00

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

737 770,00

0

737 770,00

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Propozycja przesunięcia środków w kwocie 7.527,00,- zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej wynika z faktu, iż w bieżącym roku  nie  istnieje  już możliwość   ich  wykorzystania      na realizację zadania „dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki”, natomiast istnieje dalsze zapotrzebowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy przewiduje, że nie wykorzysta 3.000,00 zł na finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego – zasadnym jest, aby także te środki przesunąć na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Proponowane przesunięcia pozwolą efektywniej wykorzystać posiadane środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-24

Wyświetleń: 1005

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-24

« POWRÓT

WYDRUK