» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2021 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego ...
2) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2029
3) w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024”
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2020
5) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
8) w sprawie powierzenia Gminie Radzionków zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3269S – ulicą Długą na terenie Gminy Radzionków
9) w sprawie poparcia apelu wyrażonego przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w uchwale nr XXXI/347/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie wpisania do ustawy o dotacji przeznaczonej ...

Data wprowadzenia: 2021-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 lutego 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej ...
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
4) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
6) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
7) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
8) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 26 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
9) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
10) w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7
11) w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach
12) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14
13) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez pana Piotra Sterkowskiego

Data wprowadzenia: 2021-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego na akcje Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z tytułu zawartych umów pożyczek
2) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2023”
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Data wprowadzenia: 2021-01-19

WIĘCEJ »