» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 26 stycznia 2021 rokuData: 26 stycznia 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego na akcje Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z tytułu zawartych umów pożyczek (druk nr 1/2021).
5. Sprawozdanie Starosty Tarnogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2023” (druk nr 2/2021).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 3/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 4/2021).
9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego w zakresie rozpatrywanych spraw w 2020 roku.
12. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.youtube.com.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-01-19

Wyświetleń: 473

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT