» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 21 grudnia 2021 rokuData: 21 grudnia 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych (druk nr 88/2021).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia „rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych” w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym (druk nr 86/2021).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 93/2021).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 94/2021).
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 95/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 (druk nr 77/2021) wraz z autopoprawką (druk nr 77a/2021).
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 78/2021).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 74/2021) wraz z autopoprawką (druk nr 74a/2021).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem na rzecz spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 (druk nr 87/2021).
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 89/2021).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 90/2021).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 91/2021).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. Na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (druk nr 92/2021).
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-12-14

Wyświetleń: 641

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-12-14

« POWRÓT

WYDRUK