» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 24 czerwca 2021 rokuData: 24 czerwca 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 maja 2021 roku.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2020.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok, Informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
10. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/42/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
11. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
12. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
13. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/79/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok (druk nr 50/2021).
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 52/2021).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 53/2021).
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski - studentów I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (druk nr 54/2021).
19. Podjęcie uchwały w sprawie możliwości tworzenia klas dwuzawodowych w szkołach branżowych i technikach powiatu tarnogórskiego od dnia 1 września 2021 roku (druk nr 51/2021).
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią E.S. na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (druk nr 48/2021).
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Tarnowskich Górach na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie (druk nr 49/2021).
22. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
23. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
24. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
25. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-06-15

Wyświetleń: 664

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-06-15

« POWRÓT

WYDRUK