» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 27 kwietnia 2021 rokuData: 27 kwietnia 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2021 roku.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Tarnogórskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024” (druk nr 31/2021).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (druk nr 36/2021).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 37/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 38/2021).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu (druk nr 30/2021).
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (druk nr 35/2021).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Tarnowskich Górach na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie (druk nr 33/2021).
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.P. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 34/2021).
14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-04-20

Wyświetleń: 919

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-04-20

« POWRÓT

WYDRUK