» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 95/2006 z dnia 8 września 2006 r. ws. wprowadzenia zasad przeciwdziałania mobbinguSymbol: EO.0716-7/49/06

ZARZĄDZENIE NR 95/ 2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006R.

Na podstawie  § 46 ust.1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego      w Tarnowskich Górach ( Uchwała Nr XLIV/431/2005  Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r. z póź. zm.) oraz art. 943 § 1 K.p.

zarządzam, co następuje

§ 1

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące  zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Komisji Antymobbingowej – należy przez to rozumieć organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg pracowników o mobbing,
2) mobbingu – należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżona ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub eliminowanie z zespołu współpracowników,
3) pracodawcy – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
4) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą  w stosunku pracy.

§ 2

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób tolerowane przez pracodawcę.

§ 3

1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy.
2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego (określać jakie działania czy zachowania przełożonego bądź współpracowników są mobbingiem), dowody     na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.
3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą dzienną.
4. Nie będą przyjmowane i rozpatrywane skargi anonimowe.

§ 4

1. Pracodawca każdorazowo, w ciągu pięciu  dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję Antymobbingową , zwaną dalej Komisją, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.
2. Komisja składa się z trzech członków – przewodniczącego Komisji wskazuje Starosta.
3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele pracodawcy, w skład Komisji może być powołana osoba  spoza Starostwa Powiatowego posiadająca odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii pracy  i rozwiązywania konfliktów.

4. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające zobowiązana jest do:
- dokładnego przeanalizowania zarzutów i dowodów zawartych w złożonej skardze,
- umożliwienia  swobodnego wypowiedzenia się przed Komisją skarżącego pracownika i domniemanego sprawcy lub sprawców mobbingu.

5. Po wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego się pracownika i domniemanego sprawcy lub sprawców mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanej skargi. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
6. Z przeprowadzonego postępowania  Komisja sporządza  protokół,  który zawiera:
- decyzję  jaką Komisja podjęła w rozpatrywanej sprawie,
- stwierdzenie czy zarzuty zawarte w skardze okazały się uzasadnione,
- propozycje dotyczące sposobu postępowania ze sprawcą lub sprawcami mobbingu.
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania.
7. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.

§ 5

1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu Komisja może zaproponować  pracodawcy  zmianę stosunku pracy  w sposób przewidziany, w Kodeksie pracy np.:
- rozwiązanie ze sprawcą lub sprawcami mobbingu stosunku pracy za wypowiedzeniem,
- rozwiązanie stosunku pracy ze sprawcą lub  sprawcami mobbingu za porozumieniem stron,
- przeniesienie sprawcy lub sprawców mobbingu na inne stanowiska pracy – poprzez zastosowanie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego, zmianę stanowiska można połączyć z obniżeniem wynagrodzenia, 
- obniżenie wynagrodzenia sprawcy lub sprawcom  mobbingu.
Komisja może zaproponować również inne formy rozwiązania sytuacji np. przeproszenie poszkodowanego przez sprawcę lub sprawców mobbingu.
2. W miarę możliwości pracodawca może przenieść pracownika mobbingowanego, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.

§ 6

1. Treść Zarządzenia zostanie przekazana wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia opatrzone podpisem pracownika i datą jego złożenia zostanie dołączone do jego akt  osobowych, do części B.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-09-19

Wyświetleń: 1579

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-09-19

« POWRÓT

WYDRUK