» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 80/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ws. zasad fakturowania należności Powiatu na stanowisku w Wydziale Gospodarki MieniemSymbol: EO.0716-7/43/06

Zarządzenie  nr 80/2006
Starosty  Powiatu Tarnogórskiego
z dnia  20 lipca 2006 r
 

w  sprawie zasad fakturowania należności Powiatu na stanowisku w Wydziale Gospodarki Mieniem

Na  podst.  rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 95, poz.798 z 2005r.), art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz 535)  oraz art. 46 ust.1 pkt 2  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam
wprowadzić poniżej określone zasady zlecania wystawiania faktur i obiegu dokumentów z tym związanych:

§1

Użyte w zarządzeniu pojęcia oznaczają:
1. Wystawiający – stanowisko fakturowania w Wydziale Gospodarki Mieniem.
2. Nabywca – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca towar lub usługę.
3. Zlecający – naczelnicy wydziałów lub kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego odpowiedzialni w danym zakresie za realizację dochodów Powiatu. 

§2

1. Zlecający występuje do Wystawiającego z poleceniem wystawienia faktury lub faktury korygującej, których wzory stanowią załączniki  nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Polecenie dotyczy jednej pozycji na fakturze.
2. Zlecający dostarcza polecenie wystawienia faktury do Wystawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni  od dokonania sprzedaży  towaru lub usługi, a polecenie wystawienia faktury korygującej niezwłocznie po ujawnieniu faktu takiej konieczności.
3. Wystawiający po otrzymaniu zlecenia wystawia fakturę lub fakturę korygującą w trzech egzemplarzach tj. oryginał i dwie kopie.
4. Wystawiający przekazuje do Wydziału Budżetu i Finansów jedną kopię faktury lub faktury korygującej.
5. Oryginał faktury do Nabywcy może dostarczyć Zlecający lub Wystawiający, zgodnie z zakreśleniem dokonanym na „Poleceniu wystawienia …”. W przypadku, gdy jest to Zlecający odbiera on podpisany oryginał faktury lub faktury korygującej potwierdzając ten fakt na kopii przeznaczonej dla Wystawiającego.
6. Następnie Zlecający wysyła fakturę lub fakturę korygująca do nabywcy, listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. Po otrzymaniu potwierdzenia Zlecający przekazuje go do Wystawiającego celem załączenia do archiwizowanej na stanowisku fakturowania kopii faktury lub faktury korygującej.

§3

Wykonanie powyższego zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

§4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-08-10

Wyświetleń: 1188

Załączniki:
1) Załącznik 1 - POLECENIE WYSTAWIENIA FAKTURY Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-08-10, Pobrań: 962, Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
2) Załącznik 2 - POLECENIE WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-08-10, Pobrań: 994, Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-08-10

« POWRÓT

WYDRUK