» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 72/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. ws. zmiany do Zarządzenia nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogorskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumieńSymbol: EO.0716-7/39/06

ZARZĄDZENIE NR 72/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 13 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień.


Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r . z późn. zm.) oraz § 10, ust. 1, pkt 1), § 46 ust 1, pkt 2),
lit. a. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
( Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach ), § 55 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity - Uchwała
nr XXXVI/325/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2002 roku
z późniejszymi zmianami )

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień wprowadza się następujące zmiany:

1. ulega zmianie wzór karty obiegowej będący załącznikiem do niniejszego Zarządzenia,

2. § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

 „Osoby dokonujące uzgodnień umów i porozumień oraz podpisujące je zobowiązane
są do umieszczenia na karcie obiegowej odpowiednich adnotacji zawierających:
datę przyjęcia, podpisy, uwagi”

3. w § 3 dodaje się pkt. 6 o następującym brzmieniu:

 „Odpowiedzialność za prawidłowy i sprawny obieg dokumentów spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej, która daną umowę lub porozumienie wprowadza do obiegu.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2006 z dnia
4 kwietnia 2006 roku sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień pozostają bez zmian.

§ 4

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-20

Wyświetleń: 1079

Załączniki:
1) Załącznik - Karta obiegowa Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-06-20, Pobrań: 968, Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-20

« POWRÓT

WYDRUK