» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 65/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ws. powołania komisji do rozp. wniosków na stypendium dla uczniów poch. z rodzin byłych prac. państ. przeds. gosp. rolnejSymbol: EO.0716-7/35/06

Zarządzenie nr 65/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 maja 2006 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na stypendium dla uczniów pochodzących
z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz.U. z 2006 r. nr 73, poz. 502)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w celu przyznania stypendium uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i uczęszczającym do szkół Powiatu Tarnogórskiego, dla których organem prowadzącym nie jest Powiat Tarnogórski.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Maria Rogocz - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego – Przewodnicząca Komisji
2. Zdzisław Teperek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieńcu – Członek Komisji
3. Aleksandra Hangiel – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Zbrosławicach – Członek Komisji
4. Elżbieta Susek – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w  Tarnowskich Górach – Członek Komisji
5. Joanna Lech-Boryczka - przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w  Tarnowskich Górach – Członek Komisji.

§ 3

Komisję powołuje się na okres realizacji „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokument utworzono: WYdział Edukacji i Kultury Fizycznej
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak

Uzasadnienie

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w których można uzyskać świadectwo dojrzałości, a którzy otrzymywali stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych, przysługuje pomoc w formie stypendium. Stypendium to na wniosek rodziców przyznaje szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w przypadku gdy organem prowadzącym jest powiat. W przypadku uczniów innych szkół stypendia przyznaje komisja powołana przez starostę właściwego dla siedziby szkoły. W związku z powyższym istnieje konieczność powołania takiej komisji w celu rozpatrzenia wniosków złożonych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu oraz Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego w Salezjańskim Zespole Szkół. Z informacji uzyskanych z Salezjańskiego Zespołu Szkół wynika, iż do tej placówki nie uczęszczają uczniowie – stypendyści Agencji Nieruchomości Rolnej.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1176

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK