» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 64/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ws. przygotowania ćwiczeń systemu reagowania kryzysowego i Obrony CywilnejSymbol: EO.0716-7/35/06

Zarządzenie nr 64/2005
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 maja 2006 r.

w sprawie przygotowania ćwiczeń systemu reagowania kryzysowego i Obrony Cywilnej
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. Nr 21, poz. 205 z 2002 roku z późniejszymi zmianami),  w związku z § 10 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie w miesiącu wrześniu 2005 roku ćwiczeń systemu reagowania kryzysowego i Obrony Cywilnej nt. „Organizacja zbiorowej ochrony ludności w okresie podwyższania gotowości obronnej w sytuacjach zagrożenia”.
2. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w formie kompleksowego dwuszczeblowego ćwiczenia sztabowego z elementami działań praktycznych.
3. Czas trwania ćwiczenia – trzy doby.
4. W ćwiczeniu wezmą udział następujące jednostki organizacyjne:
1/  Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego;
2/  Miejskie i Gminne Zespoły Reagowania Powiatu Tarnogórskiego;
3/  Komenda Powiatowa Policji;
4/  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;
5/  Tarnogórska Stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego;
6/  Jednostki organizacyjne  Powiatu Tarnogórskiego.

§ 2

1. Do przygotowania ćwiczeń powołuję Zespół Roboczy w składzie:
1/ Przewodniczący Zespołu – Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
2/ Przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych: 
a) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
b) zrząd Miasta Tarnowskie Góry,
c) Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach,
d) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,
e) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
f) Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
g) Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
2. Przewodniczący Zespołu Roboczego może rozszerzyć jego skład stosownie do potrzeb.

§ 3

Ustalam harmonogram pracy Zespołu Roboczego:
1/ do dnia 30 czerwca 2006 roku Przewodniczący Zespołu Roboczego przedstawi do zatwierdzenia plan przebiegu ćwiczenia wraz z oszacowaniem jego kosztu;
2/ do dnia 31 sierpnia 2006 roku należy zakończyć wszelkie przygotowania organizacyjne;
3/ do dnia 15 września 2006 roku osiągnąć pełną gotowość do ćwiczenia, Przewodniczący Zespołu Roboczego przygotuje stosowny meldunek.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Kierownika Biura bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1401

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK