» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 62/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r.Symbol: EO.0716-7/35/06

ZARZĄDZENIE NR 62/2006 
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 23 maja 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień.

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r . z późn. zm.) oraz § 10, ust. 1, pkt 1), § 46 ust 1, pkt 2),
lit. a. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
( Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach ), § 55 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity - Uchwała
nr XXXVI/325/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2002 roku
z późniejszymi zmianami )

zarządzam co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień wprowadza się następujące zmiany:

1. w miejsce dotychczasowego punktu 4 wprowadza się nowy punkt 4 o następującym brzmieniu:

Projekty umów na pracę zleconą, umów o dzieło i umów o świadczenie usług przed przedłożeniem do podpisu przez osoby reprezentujące wymagają uzyskania akceptacji Biura Kadr,

2. dotychczasowe punkty od 4 do 10 zmieniają numerację na 5 do 11.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień pozostają bez zmian.

§ 4

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1223

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK