» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumieńSymbol: EO.0716-7/27/06

ZARZĄDZENIE NR 44/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 4 kwietnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów
i porozumień.

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r . z późn. zm.) oraz § 10, ust. 1, pkt 1), § 46 ust 1, pkt 2),
lit. a. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
( Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach ), § 55 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity - Uchwała
nr XXXVI/325/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2002 roku
z późniejszymi zmianami )

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Projekty umów i porozumień są przygotowywane przez wydziały merytorycznie odpowiedzialne za załatwienie sprawy, której umowa i porozumienie dotyczy.
2. Projekty umów i porozumień, których stroną jest Powiat Tarnogórski, przed sporządzeniem właściwych dokumentów i przedłożeniem ich do podpisu przez osoby reprezentujące, muszą być zaopiniowane i zaparafowane przez Zespół Radców Prawnych Starostwa.
3. Projekty umów i porozumień skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu.
4. Czynności określone w ust. 2 i 3 dokonuje się na jednym egzemplarzu projektu umowy/porozumienia oznaczonym literą "P", który przedstawia się do akceptacji  osób reprezentujących Powiat i wskazanych w treści umowy/porozumienia.
5. Po uzyskaniu wymaganych opinii i akceptacji do podpisu przez osoby reprezentujące Powiat przedstawia się oryginały  umów/porozumień w treści zgodnej
z zaakceptowanym projektem. Oryginały umów/porozumień, dwa lub trzy egzemplarze, oprócz podpisów Członków Zarządu Powiatu, powinny zawierać podpisy Radcy Prawnego i, jeśli jest to wymagane, Skarbnika Powiatu oraz inne niezbędne uzgodnienia.
6. Data zawarcia umowy/porozumienia jest datą otrzymania podpisanych przez wszystkie strony egzemplarzy i taka winna być wpisana do umowy/porozumienia.
7. Egzemplarz "P" przechowywany będzie w wydziale sporządzającym umowę
i sprawującym nadzór nad jej realizacją. Egzemplarze umów i porozumień, zawierające wszystkie uzgodnienia przekazywane są do Wydziału Organizacyjnego, celem umieszczenia w rejestrze umów i porozumień Starostwa Powiatowego.
W przypadku umów/porozumień skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych w Starostwie Powiatowym, jeden egzemplarz umowy/porozumienia, Wydział Organizacyjny przekazuje do Wydziału Budżetu i Finansów.
8. Wpisania daty wejścia w życie umowy i jej przekazania stronie dokonuje właściwy wydział nadzorujący realizację umowy. Przekazanie umowy następuje po spełnieniu przez strony wszystkich niezbędnych warunków do jej podpisania, dotyczy
to w szczególności wypłacenia kaucji przez najemcę przed podpisaniem umowy najmu, jeżeli jest ona wymagana w danym przypadku.
9. Za dopełnienie wszystkich warunków niezbędnych do podpisania umowy i wpisanie daty wejścia umowy w życie odpowiada naczelnik właściwego wydziału nadzorującego realizację umowy.
10. Zapisy pkt 8 i 9 dotyczą także jednostek organizacyjnych i ich kierowników, nadzorujących realizacje umów podpisanych przez osoby reprezentujące Powiat.

§ 2

Umowy sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymagają sporządzania projektu.

§ 3

1. W celu usprawnienia i skrócenia czasu uzgadniania umów i porozumień, zarówno
na etapie projektu jak i dokumentu ostatecznego, wprowadza się kartę obiegową umowy i porozumienia (wzór karty zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia).
2. Karta obiegowa umowy lub porozumienia jest sporządzana i dołączana
do dokumentu przez komórkę organizacyjną sporządzającą dany dokument.
3. Umowy i porozumienia, zaparafowane przez naczelnika/kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej je, z załączoną kartą obiegową, są składane
w komórce organizacyjnej, która jako pierwsza figuruje na karcie obiegowej. Dalej dokumenty te są przekazywane zgodnie z załączoną kartą obiegową kolejnym komórkom organizacyjnym. Po zakończeniu obiegu dokumenty są przekazywane
do właściwych komórek organizacyjnych.
4. Osoby dokonujące uzgodnień umów i porozumień oraz podpisujące je zobowiązane
są do umieszczenia na karcie obiegowej odpowiednich adnotacji zawierających: datę przyjęcia, datę przekazania do kolejnej komórki organizacyjnej, podpisy, uwagi.
5. Karty obiegowe przechowywane są w komórce sporządzającej daną umowę
i porozumienie wraz z projektem dokumentu, zgodnie z § 1 Zarządzenia.

§ 4

Tracą moc obowiązującą Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego:
1. Nr 35/2003 z dnia 21 lipca 2003 r.
2. Nr 41/2005 z dnia 4 maja 2005 r.
3. Nr 70/2005 z dnia 16 września 2005 r.
4. Nr 41/2006 z dnia 20 marca 2006 r.

§ 5

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Wyświetleń: 1453

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 44/2006 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-04-11, Pobrań: 1006, Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11

« POWRÓT

WYDRUK